Aktualności

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Pomost na rynek pracy” 30.11.2014

Dodatkowa rekrutacja do projektu „Pomost na rynek pracy”

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – realizator projektu pt. „Pomost na rynek pracy” ogłasza dodatkową rekrutację do udziału w projekcie.

Zaproszenie do udziału w rekrutacji kierowane jest do osób w wieku 15-25 posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej.

  Informacja o projekcie:

1. Projekt realizowany jest od 01 stycznia 2014 roku do 31 maja 2015 roku.

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Co oferuje projekt?

1.  Udział w kursie zawodowym w obiektach branży turystyczno-hotelarskiej w ścieżkach zawodowych: obsługa recepcji, gastronomia, profesjonalne utrzymywanie czystości oraz baristyka i obsługa klienta.

3. Stypendium edukacyjne za udział w kursach wskazanych w pkt. 1 oraz 2.

4. Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

5. Wsparcie superwizora przez cały okres realizacji projektu.

6. Zwrot kosztów podróży.

Kryteria rekrutacji oraz liczba punktów w przypadku osób posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej:

  1. status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej potwierdzony oświadczeniem – 4 pkt.
  2. wiek 15-25 r.ż. – 3 pkt.
  3. zainteresowanie rozwojem zawodowym w branży hotelarskiej potwierdzone oświadczeniem – 2 pkt.
  4.  płeć: kobieta – 1 pkt

W sytuacji, gdy złożone oferty uzyskają taką samą liczbę punktów i nie ma możliwości wyłonienia zwycięskich ofert na podstawie obowiązujących kryteriów, Komisja zastosuje dodatkowe kryterium w postaci wykształcenia/praktyk/doświadczenia w branży gastronomicznej, handlowej.

Rekrutacja prowadzona będzie przez 3 osobową Komisję Rekrutacyjną w oparciu o regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Rekrutacja:

1. Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14, 80-032 Gdańsk (I piętro).

2. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie i spełniająca ww. kryteria rekrutacji składa kwestionariusz zgłoszeniowy.

3. Kwestionariusze zgłoszeniowe  można składać osobiście lub drogą pocztową na adres biura projektu wskazany w pkt. 1 oraz drogą mailową na adres m.gojlo-kaligowska@gfis.pl oraz a.gojlo@gfis.pl

4. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do odwołania rekrutacji.

5. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym ogłoszeniem oraz w biurze projektu pod adresem wskazanym w pkt. 1.

6. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w projekcie przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.

 

Dodatkowych informacji o projekcie oraz rekrutacji udzielają:

– Małgorzata Gojło-Kaligowska, tel. 58 304 99 56, e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl

– Anna Gojło, tel. 58 304 99 56, e-mail: a.gojlo @gfis.pl

 

kwestionariusz-zgloszenia-wychowankowie

 

logotyp-nowy


Przyjaciele fundacji: