Aktualności

Zapytanie ofertowe nr 01/07/6.2.1/2017 03.07.2017

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług terapeutycznych 

w ramach realizacji projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania: 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

Szczegóły  zapytania  ofertowego znajdują  się tu – kliknij aby pobrać załącznik

Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:Załącznik nr 1

Oferty mogą być składane:

– w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na realizację usług terapeutycznych . 6.2.1”,  w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80- 034 Gdańsk, za pośrednictwem poczty lub osobiście na w/w adres.

–  w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@gfis.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na realizację usług terapeutycznych.6.2.1”

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 12.07.2017

Załączniki do pobrania:

zał 1 – wzór oferty

zał 2 – oświadczenie o braku powiązań

ogłoszenie dostępne jest w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1042183


Przyjaciele fundacji: