Aktualności

Zapytanie w trybie rozeznania rynku nr 01/07/6.1.1/2017 dotyczące usług świadczonych przez doradcę zawodowego 14.07.2017

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług doradcy zawodowego  

w ramach realizacji projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Szczegóły zapytania znajdują się tu – link do dokumentu

link do załącznika: załącznik nr 1

Podpisaną ofertę należy przesłać mailem na adres: biuro@gfis.pl lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście do dnia 20.07.2017 r. do godziny 16.00 pod adres: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14 w Gdańsku


Przyjaciele fundacji: