ZAMIESZKAJ U SIEBIE

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG w okresie od 1.04.2015r do 30.04.2016r, budżet projektu 250 000,00zł Projekt skierowany jest do usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i wypełnia lukę w procesie ich usamodzielniania. W ramach projektu, partycypacyjnie wypracowany zostanie program wsparcia mieszkaniowego, którego celem jest zapewnienie wychowankom warunków bezpiecznego...

Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto

Projekt realizowany  w ramach programu „Obywatele dla Demokracji”, finansowanego z funduszy EOG (Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego) w partnerstwie Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, Politechniki Gdańskiej (Wydział Architektury) i Sopockiej Szkoły Wyższej. Projekt „Quo vadis, Gdańsku? Mieszkańcy planują swoje miasto” narodził się z potrzeby dyskusji nad partycypacyjnym planowaniem miasta z perspektywy lokalnych społeczności dzielnic Gdańska. Zespół...

POMOST na rynek pracy

Projekt „POMOST na rynek pracy”  realizowany  w okresie od 01 stycznia 2014 roku do 31 maja 2015 roku z z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Projekt skierowany jest do: 1) 20 osób w wieku 15-25 posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej 2) 10 osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. POMOST  na...

Edukacja obywatelska w działaniu

  „Edukacja obywatelska w działaniu” projekt na kwotę 393 135,00 zł. realizowany w okresie 01.09.2012 – 31.10.2013 z Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Inspiracją do realizacji tego projektu były dla nas działania Groundwork NI z Belfastu oraz nasze wieloletnie doświadczenie w pracy społecznej w Domu Sąsiedzkim Gościnna Przystań w Gdańsku...

Aktywnym łatwiej

      „Aktywnym łatwiej” projekt na kwotę 1034052,28 zł. realizowany w okresie 01.01.2011-31.12.2012 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt skierowany był do osób niepełnosprawnych oraz młodzieży z z dzielnicy Gdańsk Orunia. Wsparcie dla uczestników zrealizowaliśmy w ramach programu aktywizacji osób niepełnosprawnych oraz programu „Od wolontariatu do zatrudnienia”. Program aktywizacji osób niepełnosprawnych zapewnił udział w...

CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń

     „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” projekt na kwotę 1 060 805,81 zł. realizowany w okresie 01.06.2010 – 31.12.2011 z Poddziałania 7.2.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt zrealizowany został w partnerstwie z Ashton Community Trust z Belfastu oraz z Discover Children’s Centre z Londynu. Głównym działaniem projektu było wsparcie 10...

Wsparcie 8 wychowanek Domów dla Dzieci GFIS

„Wsparcie 8 wychowanek Domów dla Dzieci GFIS” – projekt na kwotę 105 000 $  realizowany w okresie 01.01.2010 – 31.12.2012 z grantu przekazanego przez Alcatel Lucent rojekt objął indywidualnym wsparciem 8 dziewcząt z Domów dla Dzieci GFIS. Dziewczęta wzięły udział w teoretyczno-praktycznych kursach zawodowych oraz korzystały z dodatkowych zajęć dydaktycznych z języków obcych. Nabyte umiejętności...

Wsparcie na starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wychowanków Domów dla Dzieci GFIS

      „Wsparcie na starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wychowanków Domów dla Dzieci GFIS” – projekt na kwotę 1 000 000 zł. realizowany w okresie 01.01.2010 – 31.08.2011 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt ten był krokiem milowym w działaniach Fundacji na rzecz poprawy warunków oraz metod pracy wychowawczej w Domach dla Dzieci...

Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych – II edycja

     „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych – II edycja” – projekt na kwotę 199 174,52 zł. realizowany w okresie 01.06.2009 – 31.05.2010 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt był kontynuacją I edycji projektu „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych”. Rozszerzona została do 7 osób praca Asystentów Partnerstw w dzielnicach Gdańska. Dzielnicami, które dołączyły w ramach projektu...

Akademia Compass

     „Akademia Compass” – projekt na kwotę 2 517 039 koron duńskich realizowany w okresie 04.05.2009 – 05.05.2011 z grantu przekazanego przez The Velux Foundations. Akademia Compass był pierwszym inwestycyjnym projektem Fundacji, w wyniku którego uruchomiliśmy centrum  centrum społecznościowe Dom Sąsiedzki Gościnna Przystań w dzielnicy Gdańsk Orunia. Równolegle z procesem inwestycyjnym 3 streetworkerów  pracowało z dziećmi...

Inkubator Dobrych Szans – kompleksowy program wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych

     „Inkubator Dobrych Szans – kompleksowy program wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych” – projekt na kwotę 348 696,08 zł. realizowany w okresie 01.11.2008 – 30.11.2009 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Pierwszy finansowany ze środków unijnych projekt Fundacji skierowany do wychowanków i kadry pedagogicznej Domów dla Dzieci GFIS. Projekt umożliwił przeszkolenie kadry pedagogicznej GFIS w zakresie...

Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych

     „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych” – projekt na kwotę 750 590 zł. realizowany w okresie 01.10.2008 – 31.01.2010 z Poddziałania 5.4.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki W ramach projektu zawiązaliśmy międzydzielnicowe partnerstwo, w ramach którego partnerzy dzielili się wypracowanymi przez siebie metodami pracy w społecznościach lokalnych. Partnerami projektu byli: Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia, Stowarzyszenie Kultura Miejska...

Q pracy!

    „Q pracy!” – projekt na kwotę 1 571 725,02 zł. realizowany w okresie 15.06.2012 – 31.03.2015 z Działania 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki     Pierwszy innowacyjno-testujący projekt Fundacji realizowany pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka podnoszący temat metod pracy wychowawczej w procesie usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu przeprowadziliśmy badanie nt. sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych...

Pierwsza praca

   „Pierwsza praca” – projekt na kwotę 1 996 726,40 zł. realizowany w okresie 01.10.2011 – 30.09.2014 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki Czerpiąc z doświadczenia i rezultatów projektu „Wsparcie na starcie”, podczas którego realizowaliśmy pilotażowy program usamodzielnienia wychowanków jednego z naszych Domów dla Dzieci w mieszkaniu treningowym, zbudowaliśmy program usamodzielniania dorastającej młodzieży naszych Domów w...

KlUB WOLONTARIUSZA

      „Klub Wolontariusza” – projekt na kwotę 27 920 zł. realizowany w okresie 07.07.2008 – 31.12.2008 z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich W ramach projektu zbudowaliśmy 15 os. zespół wykwalifikowanych, przeszkolonych do pracy  z dziećmi wolontariuszy, świadczących pracę wolontarystyczną na rzecz wychowanków Domu dla Dzieci na Trakcie Św. Wojciecha. Wolontariusze organizowali dla dzieci wspólne wyjścia do obiektów sportowo-kulturalnych...

Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych

      „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych” – projekt na kwotę 99 690 zł. realizowany w okresie 01.09.2008 – 30.05.2009 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt umożliwił zawiązanie ponadlokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju dialogu i współpracy pod nazwą „Gdańska Sieć Parnerstw Lokalnych”, w skład którego weszło 5 liderskich organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego w...

Arthostel

     „Arthostel” projekt na kwotę 6500000 koron duńskich realizowany w okresie 01.07.2012-30.10.2014 z grantu przekazanego przez The VELUX Foundations Operatorem projektu jest Fundacja Innowacji Społecznej. Prace nad projektem rozpoczęliśmy w 2009 r. Miasto Gdańsk użyczyło nam wówczas budynek dawnego komisariatu policji przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku w celu utworzenia przedsiębiorstwa społecznego w branży hotelarskiej....

Gdańsk czyta dzieciom

     „Gdańsk czyta dzieciom” – projekt realizowany jest od 2011 r. przy współfinansowaniu  ze środków Urzędu Miasta Gdańska. Sześć pierwszych spotkań od maja do grudnia 2011 zostało sfinansowanych przez Saur Neptun Gdańsk S.A. Tym projektem zaopiekowaliśmy się z inicjatywy aktorki Teatru Wybrzeże Małgorzaty Brajner oraz Piotra Białasa, będących pomysłodawcami projektu. Gdańsk czyta dzieciom to cykliczne...

Przyjaciele fundacji: