Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych

      „Gdańska Sieć Partnerstw Lokalnych” – projekt na kwotę 99 690 zł. realizowany w okresie 01.09.2008 – 30.05.2009 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt umożliwił zawiązanie ponadlokalnego partnerstwa na rzecz rozwoju dialogu i współpracy pod nazwą „Gdańska Sieć Parnerstw Lokalnych”, w skład którego weszło 5 liderskich organizacji działających na rzecz rozwoju lokalnego w 5 dzielnicach Gdańska: Oliwa, Dolne Miasto, Ujeścisko, Morena oraz Nowy Port. Wspieraliśmy edukacyjnie oraz tworzyliśmy warunki do współpracy 5 Asystentów budujących i rozwijających partnerstwa lokalne we własnych dzielnicach.

Wartością dodaną projektu było podpisanie w dniu 27.04.2009 r. Porozumienia o Ponadlokalnej Współpracy Partnerskiej  przez 11 liderów gdańskich organizacji pozarządowych z Gminą Miasta Gdańsk. Porozumienie miało na celu stworzenie platformy współpracy lokalnej, rozwój dialogu i wymianę doświadczeń między partnerami.

Sygnatariusze Porozumienia to: Gmina Miasto Gdańsk, Regionalne Centrum  Informacji
i Wspomagania Organizacji Pozarządowych, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, Stowarzyszenie Nowy Port Sztuki, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Bliżej Centrum, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych św. Ojca Pio, Stowarzyszenie Stara Oliwa, Stowarzyszenie Nadbałtyckie Plastyków im. Mariana Mokwy, Fundacja Sprawni Inaczej, Gdańskie Stowarzyszenie Pedagogów Praktyków, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych Orunia, Stowarzyszenie Kultura Miejska. 

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przyjaciele fundacji: