Inkubator Dobrych Szans – kompleksowy program wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych

     „Inkubator Dobrych Szans – kompleksowy program wsparcia placówek opiekuńczo-wychowawczych” – projekt na kwotę 348 696,08 zł. realizowany w okresie 01.11.2008 – 30.11.2009 z Poddziałania 7.2.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Pierwszy finansowany ze środków unijnych projekt Fundacji skierowany do wychowanków i kadry pedagogicznej Domów dla Dzieci GFIS. Projekt umożliwił przeszkolenie kadry pedagogicznej GFIS w zakresie indywidualnej metody pracy z dzieckiem i jego rodziną, co wzmocniło kompetencje zawodowe kadry.  Równolegle wychowankowie otrzymywali wsparcie edukacyjne mające na celu wyrównanie zaległości szkolnych oraz rozwój kompetencji społecznych i rozwijanie zainteresowań poprzez udział w ofercie kulturalno-sportowej Trójmiasta. Pogłębiona została praca z 12 członkami rodzin wychowanków przebywających w naszych Domach w ramach zawartych kontraktów socjalnych. Otrzymali oni wsparcie szkoleniowe i psychologiczne zwiększające ich kompetencje w pełnieniu roli rodzica oraz zdobyli umiejętności zarządzania budżetem domowym.

Projekt współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.Przyjaciele fundacji: