Q pracy!

   

„Q pracy!” – projekt na kwotę 1 571 725,02 zł. realizowany w okresie 15.06.2012 – 31.03.2015 z Działania 1.2 Programu Operacyjnego Kapitał ludzki

    Pierwszy innowacyjno-testujący projekt Fundacji realizowany pod patronatem Rzecznika Praw Dziecka podnoszący temat metod pracy wychowawczej w procesie usamodzielniania wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. W ramach projektu przeprowadziliśmy badanie nt. sytuacji psychospołecznej i materialnej usamodzielnionych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych. Raport z badania dostępny jest poniżej.

    W oparciu o nasze doświadczenie pracy w kameralnych Domach dla Dzieci na terenie Trójmiasta oraz rekomendacje z ww. raportu i fazy testowej opracowaliśmy innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci. Model to kompendium wiedzy dla podmiotów tworzących lub prowadzących kameralne placówki opiekuńczo-wychowawcze. Innowacją jest podejście do wychowania zmieniające perspektywę myślenia o przygotowaniu wychowanków do usamodzielnienia:

  • w miejsce rozpoczęcia procesu usamodzielniania z momentem opuszczenia przez wychowanka placówki – rozpoczęcie procesu usamodzielniania z momentem przyjęcia dziecka do placówki
  • w miejsce wychowawcy opiekuna – wychowawca mentor
  • w miejsce współpracy wewnątrzsektorowej współpraca międzysektorowa
  • w miejsce ogólnych Indywidualnych Planów Pracy – podmiotowy i zorientowany na przygotowanie do samodzielności po opuszczeniu placówki Indywidualny Plan Pracy.

    Wypracowany model pracy wychowawczej był testowany w 6 placówkach opiekuńczo-wychowawczych z terenu Pomorza w organizacjach prowadzonych przez Fundację BONAFIDE, Towarzystwo Nasz Dom, Fundacja Rodzinny Gdańsk oraz Gdańską Fundację Innowacji Społecznej. Po pozytywnej walidacji, wypracowany model będzie upowszechniany na terenie całego kraju podczas regionalnych konferencji w Krakowie, Olsztynie, Warszawie i Gdańsku.

    Projekt realizowany jest w partnerstwie z Grupą Kombinat Sp. z o.o Sp.k. oraz Pomorską Wojewódzką Komendą OHP.

    Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.                    

Produkty wypracowane w ramach projektu „Q pracy!” (do pobrania):

Q samodzielności – Innowacyjny model pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

Metodyka wdrożenia innowacyjnego modelu pracy wychowawczej w kameralnych Domach dla Dzieci

Profiler zawodowy Wybór jest Twój

„Q samodzielności” film informacyjno-promocyjny (link)

Raport z przeprowadzonego badania

Ewaluacja zewnętrzna projektu

Opis produktu finalnego projektu

 

 

 

 

 

 

 

 Przyjaciele fundacji: