ZAMIESZKAJ U SIEBIE

Projekt zrealizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG w okresie od 1.04.2015r do 30.04.2016r, budżet projektu 250 000,00zł

Projekt skierowany jest do usamodzielniających się wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych i wypełnia lukę w procesie ich usamodzielniania. W ramach projektu, partycypacyjnie wypracowany zostanie program wsparcia mieszkaniowego, którego celem jest zapewnienie wychowankom warunków bezpiecznego najmu w oparciu o system mieszkań wspieranych. Program obejmować będzie, m.in.: regulacje prawne dotyczące zasad przekazywania lokali na cele mieszkalnictwa wspieranego, kryteria kwalifikacji wychowanków, zasady i zakres organizacji wsparcia w mieszkaniach wspieranych. Zostanie opracowany informator skierowany do młodzieży przygotowującej się do wyjścia z systemu pieczy zastępczej oraz kadry pedagogicznej placówek opiekuńczo – wychowawczych upowszechniający wiedzę o sposobie korzystania z wypracowanego programu. W ramach pilotażowego wdrożenia wyremontowane zostaną dwa lokale mieszkalne z zasobów komunalnych, przekazane na cele programu przez Samorząd Miasta Gdańska. Remont mieszkań wspierać będą zaangażowani partnerzy biznesowi. Rezultaty upowszechnione zostaną podczas konferencji w Gdańsku i służyć będą kolejnym edycjom programu. Partnerem projektu jest Urząd Miasta w Gdańsku.

Realizacja projektu „ Zamieszkaj u siebie” to kolejny krok Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej w budowanie trwałych pomostów między wychowaniem w Domach dla Dzieci a osiąganiem życiowej samodzielności młodzieży startującej w dorosłość. W działania na rzecz utworzenia mieszkań wspieranych włączamy partnerów biznesowych oraz lokalny samorząd, angażujemy młodzież w odpowiedzialne kreowanie własnej przyszłości. Przesłanie programu: „Pracuj – Zamieszkaj – Zbuduj Swoją Przyszłość”.

AKTUALNOŚCI:

10.06.2016

Poradnik „Q samodzielności”

Poradnik „Q samodzielności” to zbiór praktycznych informacji o tym, jaka pomoc przysługuje w ramach programu usamodzielnienia i gdzie można ją otrzymać.

wersja do pobrania – q samodzielnosci

04.04.2016

MIASTO GDAŃSK TWORZY WARUNKI DO ROZWOJU PROGRAMU MIESZKALNICTWA WSPOMAGANEGO.

Kolejne mieszkania, na nowym osiedlu przy ul. J.Świrskiego zostaną przekazane organizacjom pozarządowym. Organizacje, które przedstawiły koncepcje programów mieszkań wspomaganych będą miały możliwość wdrożenia koncepcji w życie. Założeniem  budowanego w Gdańsku programu mieszkań wspomaganych jest działanie na rzecz deinstytucjonalizacji wsparcia udzielanego osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym. W sześciu niezależnych lokalach organizacje realizować będą programy mieszkaniowe skierowane do osób niepełnosprawnych, seniorów, osób zagrożonych bezdomnością, uczestników programów post- terapeutycznych.  W dniu 18 marca 2016r  Zarządzeniem  Nr 320/16 Prezydenta Miasta Gdańska podjęta została przez samorząd decyzja, w wyniku której Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej uzyskała możliwość uruchomienia kolejnego (trzeciego) mieszkania w programie najmu społecznego. Program skierowany jest do  usamodzielniających się wychowanków Domów dla Dzieci prowadzonych przez Fundację i został wypracowany w ramach projektu „Zamieszkaj u Siebie”. Przed GFIS kolejna inwestycja. Dostosowanie i wyposażenie mieszkania możliwe jest dzięki zaangażowaniu Fundacji Lotos oraz Spółki LOTOS S.A.  w przeprowadzenie ogólnopolskiej kampanii „Pomaganie przez Tankowanie”. W maju 2016 kolejne trzy osoby będące w procesie usamodzielniania zamieszkają przy ul. Świrskiego.

zdj11

zdjiii

29.03.2016

Prace inwestycyjne w mieszkaniach zakończone.

To wspaniały moment w projekcie „Zamieszkaj u siebie”. Wysiłek inwestycyjny został nagrodzony niesamowitym efektem.  W dwóch mieszkaniach przekazanych przez Gminę Gdańsk przy ul. Mściwoja II oraz Grodza Kamienna zakończyliśmy trwające kilka miesięcy remonty. Zakres prac poza branżą budowlaną, obejmował także przebudowę instalacji hydraulicznej oraz instalacji elektrycznej. W dwóch mieszkaniach zmieniliśmy sposób ogrzewania z piecowego na gazowy. W jednym z mieszkań od podstaw zbudowaliśmy łazienkę. Mieszkania zostały wyposażone w meble i sprzęt AGD. Pierwsze lokatorki programu najmu społecznego podpisały z Fundacją Innowacji Społecznej dwuletnie umowy najmu.

Dziękujemy za pełną zaangażowania pracę naszym wolontariuszom Gosi Szypcio w szczególności za inwentaryzację, koncepcję użytkową i projekt przebudowy w mieszkaniu przy ul. Mściwoja II oraz udzielone wsparcie eksperckie, Szymonowi i Pawłowi za prace remontowe, porządkowe, transport i montaż wyposażenia. Marioli i Ani, pierwszym w historii  programu mieszkań najmu społecznego lokatorkom, za osobiste zaangażowanie przez cały okres prac inwestycyjnych, dbałość o każdy detal aranżacji wnętrz oraz racjonalność ekonomiczną w doborze wyposażenia.

Życzymy wszystkim obecnym i przyszłym lokatorom energii do działania oraz powodzenia w staraniach do uzyskania mieszkaniowej niezależności. Wierzymy, że program mieszkań najmu społecznego wypracowany w ramach projektu „Zamieszkaj u Siebie” jest przystankiem zwiększającym poczucie bezpieczeństwa w procesie Waszego usamodzielnienia.

  misciwoja iii (Small) msciwoja ii (Small) grodza (Small) grodza ii (Small) grodza iii (Small)

 

21.10.2015

Zdjęcia z przebiegu prac remontowych w mieszkaniu przy ul. Grodza Kamienna

IMG_3750 IMG_3747  IMG_3756 IMG_3769 IMG_3771 IMG_3779IMG_3739

 

16.10.2015

Praca zespołu Gdańskiego Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego zainaugurowana.

17 września 2015r odbyła się konferencja, której organizatorem był Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W ten sposób zainaugurowano pracę zespołu do spraw Gdańskiego Modelu Mieszkalnictwa Wspomaganego. Na spotkaniu Prezydent Paweł Adamowicz zadeklarował przeznaczenie sześciu całkowicie nowych mieszkań komunalnych dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. Program mieszkań wspieranych dla wychowanków pieczy zastępczej to jeden z priorytetów Gdańskiego modelu. Więcej o spotkaniu na stronie http://www.gdansk.pl/nasze-miasto,512,39757.html

 

image015

gdansk logo

06.10.2015

Potrzebne wsparcie mieszkaniowe – analizujemy losy naszych wychowanków.

„Zamieszkaj u siebie” to projekt, w którym pracujemy nad zbudowaniem w Gdańsku programu mieszkalnictwa wspieranego. Nasze podstawowe założenia pracy nad programem to to adekwatność do potrzeb i indywidualne podejście. Od 2007r Domy dla dzieci GFIS opuściło 51 młodych osób w wieku od 18 do 23 lat. Śledząc losy naszych byłych mieszkańców Domów dla Dzieci w Gdańsku i Gdyni przeprowadziliśmy pogłębioną analizę ich sytuacji materialnej i psychospołecznej. Wspólnie z kadrą i młodzieżą ocenialiśmy zagrożenia i napotykane w ich codziennym życiu trudności. W ten sposób określiliśmy potrzeby, z których na   pierwszy plan wysuwa się potrzeba bezpieczeństwa, a w nim bezpieczeństwo mieszkaniowe. Zdecydowana większość, 30-u byłych mieszkańców Domów dla Dzieci GFIS z grupy 51 osób wynajmuje mieszkania na komercyjnym rynku najmu mieszkań prywatnych. Pozostałe 8 osób mieszka z rodzina biologiczną, tyle samo z rodzina partnera/ki, tylko 3 osoby zamieszkały w mieszkaniu komunalnym. Wysokie koszty, szara strefa najmu działa destabilizująco na osiągnięcie bezpieczeństwa psychicznego. System mieszkań wspieranych ma szanse uzupełnić lukę w systemie usamodzielniania i zbudować lokalny system bezpiecznego najmu, który odpowiada na realne i zgłoszone potrzeby młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze.

3ERG8PURL59AAESC

31.08.2015

Regulacje prawne.

Uchwałą Rady Miasta z 27 sierpnia 2015 Nr XIII/348/15 zmieniona została uchwała Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad gospodarowania zasobem komunalnych lokali użytkowych, czynszów i ich płatności oraz podziału Miasta Gdańska na strefy czynszowe. Prezydentowi Miasta Gdańska, w myśl art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy o samorządzie gminnym, przywrócono kompetencję gospodarowania mieniem komunalnym. Dotychczasowe upoważnienie do określania zasad użyczania nieruchomości dla Rady Miasta Gdańska ograniczało kompetencje Prezydenta Miasta oraz wydłużało procedurę administracyjną najmu lokali, w tym na cele programów społecznych. Sierpniowa uchwała to dobry kierunek zmian.

 

31.07.2015

Pierwsze mieszkanki „Zamieszkaj u siebie”.

Zarząd Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej zakwalifikował dwie osoby do uczestnictwa w pilotażowym programie „Zamieszkaj u siebie”. Gratulujemy Ani oraz Marioli, które zaprezentowały wizję własnej przyszłości oraz swoim dotychczasowym działaniem udowodniły gotowość pracy i dalszego rozwoju zawodowego. Przesłanie programu mieszkań wspieranych dla wychowanków pieczy zastępczej „Pracuj – Zamieszkaj – Zbuduj Swoją Przyszłość” określa kierunek udzielanego wsparcia. Angażujemy młodzież startującą w życie na własny rachunek w odpowiedzialne kreowanie własnej przyszłości. Przed uczestniczkami nowe życiowe wyzwania. Pierwszy krok to procedury administracyjne i przygotowanie inwestycji polegającej na wykonaniu gruntownego remontu. Remonty mieszkań przed nami.

remont

 

13.07.2015

ZAPYTANIE CENOWE NR 2/PZuS/2015 13.07.2015

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej cenowej na przeprowadzenie prac hydraulicznych w 2 lokalach mieszkalnych w  Gdańsku, w ramach projektu „Zamieszkaj u siebie”.

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie prac hydraulicznych w 2 lokalach mieszkalnych:

  • Lokal nr 1- zlokalizowany w dzielnicy Gdańska- Oliwa o powierzchni 62,62 m2
  • Lokal nr 2- zlokalizowany w dzielnicy Gdańska – Dolne Miasto o powierzchni  42,96 m2

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2015 -styczeń 2016

Wymagania wobec Wykonawcy: doświadczenie w prowadzeniu prac hydraulicznych w ww. zakresie, prowadzenie działalności hydraulicznej min. 2 lata.

Ofertę cenową na wzorze stanowiącym załącznik do zapytania złożyć osobiście w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku, drogą pocztową lub drogą mailową na adres mailowy m.sitek@gfis.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2015r.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku ZAPYTANIE CENOWE NR 2 PRACE HYDRAULICZNE

Wzór oferty- Załącznik 1 PRACE HYDRAULICZNE – wzór oferty

 

13.07.2015

ZAPYTANIE CENOWE NR 1/PZuS/2015 13.07.2015

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej zaprasza do złożenia oferty cenowej na przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w 2 lokalach mieszkalnych w  Gdańsku, w ramach projektu „Zamieszkaj u siebie”.

Przedmiotem zamówienia jest: przeprowadzenie prac remontowo-budowlanych w 2 lokalach mieszkalnych:

  • Lokal nr 1- zlokalizowany w dzielnicy Gdańska- Oliwa o powierzchni 62,62 m2
  • Lokal nr 2- zlokalizowany w dzielnicy Gdańska – Dolne Miasto o powierzchni  42,96 m

Termin realizacji zamówienia: wrzesień 2015 -styczeń 2016

Wymagania wobec Wykonawcy: doświadczenie w prowadzeniu prac budowlanych w ww. zakresie, prowadzenie działalności budowlanej min. 2 lata.

Ofertę cenową na wzorze stanowiącym załącznik do zapytania złożyć osobiście
w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku, drogą pocztową lub drogą mailową na adres mailowy m.sitek@gfis.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10.08.2015r.

Szczegółowy zakres prac znajduje się w załączniku – ZAPYTANIE CENOWE NR 1 PRACE REMONTOWO-BUDOWLANE

Wzór oferty- Załącznik 1 – wzór oferty

 

13.07.2015

Lokale mieszkalne przekazane.

Są mieszkania na cele programu mieszkalnictwa wspieranego. Zarządzeniem Prezydenta Miasta Gdańska nr 936/15 i 937/15 z dnia 10 lipca 2015r dwa lokale mieszkalne przy ul. Mściwoja II 62/8 przy ul. Grodza Kamienna 2I/3 w Gdańsku zostały wyłączone z zasobów komunalnych miasta i zostały przekazane na cele realizacji projektu „Zamieszkaj u siebie”. Jeszcze w lipcu Gdańska Fundacja Innowacji społecznej podpisze umowy użyczenia z Gdańskim Zarządem Nieruchomości Komunalnych. Mieszkania zlokalizowane są dwóch dzielnicach Gdańska: w rewitalizowanej dzielnicy Dolne Miasto oraz w dzielnicy Gdańsk Oliwa.

Wybór mieszkań nie był przypadkowy, poprzedzony został wypracowaniem założeń określających przyszłe funkcje mieszkań w systemie wsparcia usamodzielniających się wychowanków. Dobra lokalizacja i układ funkcjonalny to atuty, mieszkania wymagają przeprowadzenia gruntownego remontu.

image007

Mieszkanie w budynku przy ul.Mściwoja II w Gdańsku.

image009

Ul.Mściwoja II w Gdańsku.

image011

Mieszkanie Grodza Kamienna.

image012

Piec do wymiany w mieszkaniu przy ul. Grodza Kamienna.

 

06.07.2015

Program mieszkalnictwa wspieranego nie tylko dla wychowanków pieczy zastępczej.

3 lipca 2015r na zaproszenie Zastępcy Prezydenta ds. polityki społecznej w Urzędzie Miasta Gdańska miało miejsce spotkanie organizacji pozarządowych i instytucji publicznych realizujących działania w zakresie mieszkalnictwa wspomaganego. Podczas spotkania zaprezentowane zostały programy wsparcia mieszkaniowego dla różnych grup osób wykluczonych społecznie realizowane przez organizacje pozarządowe w Gdańsku. Wśród nich programy skierowane do osób niepełnosprawnych, seniorów, osób w kryzysie oraz osób bezdomnych. Wsparcie mieszkaniowe dedykowane wychowankom pieczy zastępczej realizowane jest wyłącznie w ramach mieszkań chronionych. GFIS podczas spotkania przedstawiła wypracowane założenia programu „Zamieszkaj u siebie”. Na uwagę zasługuje fakt, że bolączką wszystkich przedstawionych programów jest tymczasowość i brak oferty po zakończonym, często krótkookresowym wsparciu. Przez uczestników spotkania podkreślona została konieczność prześledzenia całego procesu wsparcia dedykowanego osobom potrzebującym wsparcia tak aby udzielane wsparcie nie kończyło się „w połowie drogi” . Wydział Rozwoju Społecznego UM w Gdańsku we wrześniu 2015r zainauguruje prace nad Gdańskim Modelem Mieszkalnictwa wspieranego z udziałem organizacji pozarządowych.

image005Spotkanie w UM 3.07.2015

image003Spotkanie w UM 3.07.2015

 

16.06.2015

Pracujemy nad informatorem „Zamieszkaj u siebie”.

W pięcioosobowym zespole GFIS pracujemy nad regulacjami prawnymi oraz opisem programu mieszkalnictwa wspieranego. Przygotowane dokumenty z informacjami jak skorzystać z programu, opis rekrutacji uczestników, zasady użytkowania mieszkań, opis czynności administracyjnych, wzory porozumień, to tylko niektóre z dokumentów wypracowanych w czerwcu, które znajda się w informatorze „Zamieszkaj u siebie”. Do końca roku zespół przygotuje publikację w formie praktycznego poradnika, z którego korzystać będą usamodzielniający się wychowankowie pieczy zastępczej oraz kadra pedagogiczna placówek opiekuńczo – wychowawczych.

 

28.05.2015

Trójstronne spotkania.

„Zamieszkaj u siebie” nabiera rozpędu. Odbyliśmy cykl spotkań z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej z uczestnictwem pani Barbary Majewskiej z-cy Dyrektora wydziału oraz przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zawiązana współpraca na rzecz programu mieszkalnictwa wspieranego dedykowana usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze owocuje konkretnymi rozwiązaniami. W zespole pracujemy nad regulacjami trybu przekazywania lokali mieszkalnych organizacjom pozarządowym realizującym programy wsparcia mieszkaniowego.

 

02.04.2015

Umowa Partnerska „Zamieszkaj u siebie” podpisana!

Rozpoczęliśmy realizację projektu „Zamieszkaj u siebie” w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG. Podpisaniem umowy partnerskiej z Gminą Miastem Gdańsk rozpoczęliśmy działania, których efektem będzie wypracowany i pilotażowo wdrożony program mieszkalnictwa wspieranego dla wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych w Gdańsku. Program tworzymy z myślą o młodzieży, która dorasta w placówkach opiekuńczo – wychowawczych i z tych miejsc usamodzielnia się startując w dorosłość. Brak miejsca do zamieszkania to wielka trudność z jaką borykają się na starcie samodzielnego życia nasi wychowankowie. Z partnerami projektu, tj. Gminą Miastem Gdańsk będziemy poszukiwać skutecznych rozwiązań wychodzących naprzeciw trudnościom z jakimi borykają się wychowankowie po opuszczeniu placówek. W imieniu Samorządu Miasta Gdańska w dniu 31 marca 2015r. umowę współpracy partnerskiej z GFIS podpisał Pan Piotr Grzelak, Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska ds. polityki komunalnej.

gdansk logo

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.Przyjaciele fundacji: