Projekt pn. Gdynia odNowa: Rozwój usług społecznych świadczonych na rzecz lokalnej społeczności w dzielnicy Oksywie

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 6. Integracja Działanie: 6.2 Usługi społeczne Poddziałanie: 6.2.1 Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT Źródło finansowania: Europejski Fundusz Społeczny Partner wiodący: Gmina Miasta Gdyni Partnerzy w projekcie: Stowarzyszenie Społecznej Edukacji Non Stop, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Wartość całkowita projektu: 403 297 zł Dofinansowanie: 342 802 zł Bezpośrednim celem projektu...

Gdański Program Stypendialny Mentor

Gdański Program Stypendialny Mentor powstał w odpowiedzi na potrzebę wspierania młodych gdańszczan i gdańszczanek znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej. Program Mentor wspiera rozwój dzieci i młodzieży z potencjałem, mających pomysł na siebie, ale na drodze do jego realizacji zderzających się z twardymi realiami życia codziennego. Wsparciem młodym osobom służą wyszkoleni wolontariusze – Mentorzy, którzy...

System aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT. Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska dzięki wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji...

System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych (6.2)

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w partnerstwie zawiązanym przez Miasto Gdańsk i 9 partnerów społecznych, w tym Gdańską Fundację Innowacji Społecznej (GFIS). Celem projektu, w realizowanym przez GFIS obszarze, jest zmniejszenie liczby osób i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gdańsku, przez...

PIERWSZA PRZYMIARKA

         PIERWSZA PRZYMIARKA to program przygotowania zawodowego realizowany w partnerstwie z firmą LPP. Skierowany jest do młodzieży z placówek opiekuńczych oraz rodzinnych domów dziecka, przygotowującej się do samodzielnego życia i podjęcia pierwszej pracy zawodowej. Młodzi ludzie podejmując decyzję o opuszczeniu placówki, stają przed wieloma wyzwaniami związanymi z prowadzeniem życia na własny rachunek. Często nie...

Przyjaciele fundacji: