System aktywizacji społeczno – zawodowej w Gdańsku. Komponent aktywnej integracji

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1 Aktywna integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska dzięki wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno–zawodowej realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/podmiotów ekonomi społecznej.

Projekt realizowany jest przez Miasto Gdańsk w partnerstwie z Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej , Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017 do 30.09.2022
Wartość projektu w obszarze realizowanym przez GFIS wynosi 2 156 683,32zł, z czego 1 918 399,27zł stanowi wkład Funduszy Europejskich.

Projekt skierowany jest do mieszkańców Gdańska. Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej w szczególności zaprasza osoby z Gdańskiej Oruni, Traktu Św. Wojciecha oraz Lipiec.

Wsparciem w projekcie zostaną objęte łącznie 154 osoby, w tym osoby lub rodziny zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, ze szczególnym uwzględnieniem osób biernych zawodowo i osób niepełnosprawnych oraz otoczenie tych osób i rodzin , w zakresie w jakim jest to niezbędne do aktywizacji społeczno-zawodowej.

Efektem w projekcie będzie aktywność społeczno-zawodowa 80% uczestników, aktywność zawodowa 30% uczestników oraz nabycie kwalifikacji zawodowych przez min. 40% uczestników projektu.

Wsparcie w projekcie obejmowało będzie:
– wszechstronną diagnozę i opracowanie ścieżki reintegracji
– indywidualne wsparcie psychologiczno – terapeutyczne
– doradztwo zawodowe
– szkolenia i kursy zawodowe
– staże zawodowe
– pośrednictwo pracy
– praktyki – wolontariat zawodowy
– wsparcie środowiskowe
– grupę wsparcia

Każdy uczestnik zostanie także objęty wsparciem indywidualnego asystenta, który towarzyszył mu będzie w aktywizacji społeczno–zawodowej.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w sposób ciągły. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu:
– drogą telefoniczną: 58 304 99 56
– drogą mailową: biuro@gfis.pl
– osobiście w siedzibie Gdańskiej Fundacji Społecznej ul. Gościnna 14, Gdańsk-Orunia.Przyjaciele fundacji: