Zapytanie ofertowe na świadczenie usług TRENERA SZKOŁY RODZICA

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług TRENERA SZKOŁY RODZICA
Szanowni Państwo,
Zapraszamy do złożenia oferty cenowej z podaniem stawki godzinowej* (60 minut) na świadczenie  usług TRENERA SZKOŁY RODZICA
 Zakres usługi obejmuje:
1.Przygotowanie programu i prowadzenie 2 edycji (po 25h (60min) każda edycja) szkoły rodzica dla min. 12 rodziców rocznie, w ramach realizacji projektu „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych. Celem prowadzonych zajęć jest zwiększenie kompetencji wychowawczych uczestników, kształtowanie umiejętności komunikacyjnych, doskonalenie metod wychowawczych, rozwiązywanie konfliktów itp.
2. Usługa przez wykonawcę świadczona będzie od momentu podpisania umowy do 31.12.2019 i obejmować będzie przeprowadzenie 2 edycji szkoły rodzica dla uczestników projektu System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku. Komponent usług społecznych.
3.Usługa wykonywana będzie w siedzibie zamawiającego, pod adresem ul.Gościnna 14, 80-032 Gdańsk.
4. Zamawiający będzie kierował uczestników na zajęcia w szkole rodzica, na podstawie zdiagnozowanych potrzeb uczestników projektu, w zakresie doskonalenia kompetencji wychowawczych, zgodnie z indywidualną ścieżką reintegracji.
Na Państwa Oferty zgodne z warunkami zamówienia  czekamy do 17.04.2019r 
Opis warunków zamówienia znajduje się w załączniku.
 
Postępowanie prowadzone jest w związku z realizacją projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT.
 

Dodaj komentarz