Oferty pracy

Pracuj w GFIS

Dokumenty aplikacyjne od Kandydatów/tek przyjmujemy tylko w odpowiedzi na aktualne oferty pracy w GFIS.

Rekrutujemy!

Szukamy kandydatów na stanowisko: wychowawca w Domu dla Dzieci.

Wymagania:

– obywatelstwo polskie,

– ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej,  zgodnie z wymogami „Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Obowiązki:

Zapewnienie opieki i wychowania mieszkańcom Domu, prowadzenie indywidualnego procesu wychowawczego, prowadzenie z dziećmi gospodarstwa domowego, współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci, współpraca z MOPR, szkołami, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi itp. na rzecz dziecka.

Oferujemy:

Pracę w kameralnych Domach dla Dzieci, o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci oraz młodzież pozbawione opieki i troski rodzicielskiej.

W ramach umowy o pracę proponujemy zatrudnienie w wymiarze jednego etatu. Zapraszamy do doświadczonego zespołu wychowawców-mentorów, zapewniamy systematyczną superwizję pracy wychowawczej. Praca odbywa się w systemie zmianowym (12 godzin).

Miejsce pracy: Gdańsk/ Gdynia/ Rumia

W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@gfis.pl

Informujemy, że w odpowiedzi na przesłane CV skontaktujemy się telefonicznie tylko z wybranymi osobami.