OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA  DOSTARCZENIE BONÓW TOWAROWYCH

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA  DOSTARCZENIE BONÓW TOWAROWYCH

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej zaprasza oferentów do udziału w przetargu nieograniczonym.

TREŚĆ OGŁOSZENIA

1) ZAMAWIAJĄCY:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gościnnej 14, wpisana pod numerem KRS 0000412382, NIP 583 315 08 49

2) OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI SĄ:

a) Monika Ewertowska, tel. kontaktowy 510 506 310, ewertowska@gfis.pl

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14.00

3) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem  udzielania zamówień na dostawy i usługi przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej.

4) Złożenie oferty przez zainteresowanego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego treści regulaminu oraz stanowi zobowiązanie się oferenta do przestrzegania postanowień regulaminu.

5) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie przetargu zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej.

6) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

6.1. Przedmiot zamówienia:  Dostawa bonów towarowych dla Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych  w ramach projektu finansowanego przez American Red Cross we współpracy z Mercy Corps.

6.2. Kod CPV

CPV 30.19.97.50-2 – Dostawa bonów towarowych

6.3. Określenie przedmiotu, wielkości oraz zakresu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia Zamawiający zleca:

Dostawę bonów towarowych dla Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznych  w ramach projektu finansowanego przez American Red Cross we współpracy z Mercy Corps.

 1. Bony winny być dostarczone w następującej ilości i nominałach:3400 sztuk bonów towarowych w formie papierowej o nominale 100 zł ( sto złotych) za łączną kwotę 340000,00 zł.
 2. Wykonawca dokona podziału i dostawy bonów towarowych w pakiety
  w następujący sposób:

a)pakiet z 400 sztukami bonów w terminie do 14.04.2023

b)pakiet z 600 sztukami bonów w terminie do 05.05.2023

c)pakiet z 800 sztukami bonów w terminie do 02.06.2023

d)pakiet z 600 sztukami bonów w terminie do 04.07.2023

e)pakiet z 600 sztukami bonów w terminie do 04.08.2023

f)pakiet z 400 sztukami bonów w terminie do 05.09.2023

SIWZ dostępny jest na stronie www.gfis.pl  jako załącznik do ogłoszenia.

6.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

6.5. Termin wykonania zamówienia:

Termin wykonania zamówienia (wymagany) – maksymalnie 6 dni roboczych licząc od daty kolejnie opłaconych faktur, wystawianych przez Wykonawcę po podpisaniu umowy.

 

7) WADIUM

Nie jest wymagane wniesienie wadium.

8) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:
 2. 1.posiadająuprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli

przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Weryfikacja spełnienia warunku:

 1. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SIWZ,
 2. dokument potwierdzający: formę prawną, PKD, datę wpisu do rejestru,

1.2. posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

Weryfikacja spełnienia warunku:

 1. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SIWZ

1.3.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

Weryfikacja spełnienia warunku:

 1. Oświadczenie Wykonawcy – Załącznik nr 4 do SIWZ

1.4. Wykonali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie  minimum 1 zamówienie związane z dostawą bonów towarowych o wartości co najmniej 150 tys. zł. brutto.

Weryfikacja spełnienia warunku:

 1. Wykaz wykonanych dostaw  – Załącznik nr 5 do SIWZ wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należytą realizację.

Weryfikacja spełnienia warunku: potwierdzenie wpłaty wadium w terminie zgodnym z zapisami SIWZ.

9)  ZASADY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

Zamówienie nie może być udzielone osobom i podmiotom, które podlegają wykluczeniu:

 1.  na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
 2. na podstawie Rozdziału II,  paragrafu 9 regulaminu udzielania zamówień i dostaw przez Zamawiającego.

10) KRYTERIUM OCENY OFERT:

Kryteriami wyboru oferty są:

 1. Liczba placówek handlowo – usługowych honorujących bony na terenie województwa pomorskiego znaczenie kryterium 70%
 2. Termin dostawy – znaczenie kryterium 30%.

Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie warunków określonych w SIWZ.

11) ADRES STRONY INTERNETOWEJ, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gfis.pl

12) TERMIN SKŁADANIA OFERT:

Oferty należy składać w Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 1, 80-032 Gdańsk, biuro Fundacji, w terminie do dnia: 30.03.2023 r. do godziny 14.00.

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego.

13) SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

13.1. Oferty składane są za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście, w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, na adres: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 1, 80-032 Gdańsk, biuro Fundacji.

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA  DOSTAWĘ BONÓW TOWAROWYCH (01/03/AmRC/2023)

„NIE OTWIERAĆ PRZED 31.03.2023r. godz. 11:00”

13.2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się oferentowi bez otwierania.

14) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

15) OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: 

31.03.2023 r. na stronie internetowej www.gfis.pl.

Wszyscy oferenci uczestniczący w postępowaniu zostaną dodatkowo powiadomieni o wyniku postępowania drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIKI:

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania

Załącznik nr 3 – Regulamin udzielania zamówień i dostaw przez Zamawiającego

Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy

Załącznik nr 5 – Wykaz wykonanych dostaw

Załącznik nr 6 – Wzór umowy z Wykonawcą

 

Gdańsk, dnia 16.03.2023 r.

Postępowanie przetargowe nr 01/03/AmRC/2023 w ramach projektu finansowanego przez American Red Cross we współpracy z Mercy Corps