Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA DOSTAWĘ I MONTAŻ SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA GASTRONOMICZNEGO DO HOTELU SO STAY PRZY UL. KARTUSKIEJ 18 W GDAŃSKU

Postępowanie nr 01/12/FIS/2014

1) ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gościnnej 14, wpisana pod numerem KRS 0000412382, NIP 583 315 08 49

2) OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI SĄ:

a) Małgorzata Gojło-Kaligowska, tel.: 501 596 853, 58 304 99 56 wewn. 3, faks: 58 304 99 56, e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl

b) Anna Gojło-Skiba, tel.: 58 304 99 56 wewn. 3, faks: 58 304 99 56, e-mail: a.gojlo-skiba@gfis.pl Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00

3) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
3.1. nazwa zamówienia: dostawa i montaż sprzętu i wyposażenia gastronomicznego do hotelu SO STAY położonego przy ul. Kartuskiej 18 w Gdańsku.
3.2. Przedmiot zamówienia: sprzęt i wyposażenie gastronomiczne
3.3. Kod CPV
Kod CPV 39300000-5 – Różny sprzęt
Kod CPV 39141000-2 Meble i wyposażenie kuchni
3.4. Określenie przedmiotu, wielkości oraz zakresu zamówienia:
Zamawiający ogłasza przetarg na dostawę i montaż sprzętu i wyposażenia gastronomicznego do hotelu SO STAY położonego przy ul. Kartuskiej 18 zgodnie z zapisami SIWZ oraz specyfikacją stanowiącą załącznik nr 1 do SIWZ.
3.4.1. Zamawiający udostępni wykonawcom w razie potrzeby obiekt budowlany w celu dokonania wizji lokalnej po uprzednim umówieniu się drogą telefoniczną z osobami wskazanymi do kontaktu w niniejszym ogłoszeniu.
3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.
3.6. Termin wykonania zamówienia: do 10 lutego 2015 r.
4) WADIUM
4.1. Wadium nie jest wnoszone przez oferentów.
5) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OKREŚLAJĄ ZAPISY SIWZ.
6) KRYTERIUM OCENY OFERT:
a) cena – 60%
b) okres udzielonej gwarancji oraz serwisu gwarancyjnego na sprzęt i wyposażenie
gastronomiczne – 30%
c) doświadczenie w realizacji zabudowy meblowej do obiektów hotelarskich lub
gastronomicznych poświadczone portfolio- 10%
Zasady udzielania punktacji za poszczególne kryteria określa SIWZ.
Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie warunków określonych w SIWZ.
7) ADRES STRONY INTERNETOWEJ, na której jest dostępna specyfikacja istotnych
warunków zamówienia: www.gfis.pl
8) TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 31.12.2014 godzina 12:00, miejsce: Fundacja
Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk, biuro Fundacji na I piętrze.
Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się Wykonawcy bez otwierania.
9) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu
składania ofert).
10) OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: 05.01.2014r. na stronie internetowej
www.gfis.pl.
Wszyscy oferenci uczestniczący w postępowaniu zostaną dodatkowo powiadomieni o wyniku
postępowania drogą elektroniczną.
ZAŁĄCZNIKI:
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ.doc
 Załącznik nr 1 – Regulamin udzielania zamówień Załącznik nr 1 do SIWZ
Załącznik nr 2 – Specyfikacja Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA TECHNICZNA.xls_rs-1
Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy załącznik nr 3 -formularz ofertowy
 Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawców załącznik nr 4 – oswiadczenia wykonawcy
Załącznik nr 5 – wzór umowy z Wykonawcą załącznik nr 5- wzór umowy z Wykonawcą (1)

Gdańsk, dnia 15.12.2014r.

Realizacja zamówienia w ramach przetargu finansowana będzie z projektu współfinansowanego ze środków The VELUX Foundations

 

Dodaj komentarz