Pomorskie Dzieciom

Pomorskie Dzieciom

W dniu 06 grudnia 2022 r. w Urzędzie Marszałkowskim została podpisana przez Zarząd Fundacji umowa na dofinansowanie grantu w ramach projektu Pomorskie Dzieciom.  Celem grantu jest złagodzenie skutków pandemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom w 6 prowadzonych przez naszą Fundację placówkach opiekuńczo-wychowawczych.  Grant realizowany będzie do 30.06.2023 r. i obejmuje łączną kwotę 271670,31 zł. 

Dzięki dofinansowaniu grantu ze środków Unii Europejskiej uzyskaliśmy możliwość doposażenia 4 naszych placówek w aparaturę do terapii metodą Biofeedback, która wyposaży naszą kadrę pedagogiczną w nowe metody pracy i wsparcia naszych podopiecznych.

Ponadto nasi podopieczni zostają objęci wsparciem edukacyjnym w postaci korepetycji oraz wsparciem wolontariuszy w ramach programu wolontariatu. Podopieczni dwóch naszych placówek zostaną objęci poradnictwem specjalistycznym pod kątem budowania relacji opartych na zaufaniu. 

Projekt „Pomorskie dzieciom”, realizowany przez Samorząd Województwa Pomorskiego, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Poddziałania 6.2.2. Rozwój usług społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt realizowany jest w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 30 czerwca 2023 r. Wartość projektu wynosi: 20 000 000 zł, w tym wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 18 000 000 zł.