Projekt „Pomorskie z Ukrainą”

Projekt „Pomorskie z Ukrainą”

W dniu 3 marca, Zarząd naszej Fundacji w osobach Marianny Sitek-Wróblewskiej oraz Piotra Wróblewskiego, podpisał w Urzędzie Marszałkowskim, w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej, umowę o dofinansowanie kolejnego ważnego dla nas projektu „Pomorskie z Ukrainą”.

Projekt ten jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 14 Integracja Imigrantów, Działania 14.1 Integracja Imigrantów. Wartość projektu wynosi: 28 165 847,03 PLN w tym: wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 23 940 969,97 PLN; dotacja celowa z budżetu krajowego: 4 224 877,06 PLN.
Jego głównym celem jest wsparcie obywateli Ukrainy, przebywających na terytorium województwa pomorskiego w związku z działaniami wojennymi w Ukrainie, a także trwałe wzmocnienie ich postaw społecznych, zawodowych, edukacyjnych, zdrowotnych i kulturalnych. Zakończenie realizowanego przez nas projektu przewidziane jest na 31 lipca 2023 r.

Cel oraz zakres projektu Pomorskie z Ukrainą wpisuje się w działania utworzonego przez naszą Fundację Lokalnego Punktu Wsparcia Uchodźców, który prowadzimy w dzielnicy Gdańsk Orunia, od samego początku wybuchu agresji rosyjskiej na Ukrainę.
Realizacja projektu o wartości 300000 zł., pozwoli nam na rozszerzenie oferty naszego punktu o następujące działania:
a) działania o charakterze społecznym ukierunkowane na wzmocnienie kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności, które umożliwiają poruszanie się po lokalnym rynku usług,
b) działania o charakterze zawodowym, ukierunkowane na wyposażenie uczestników w kompetencje zawodowe oraz zdobycie doświadczenia zawodowego na polskim rynku pracy.
c) działania z obszaru profilaktyki wykluczenia społecznego, ukierunkowane będą na niwelowanie barier językowych wyrównujących szanse na Uczestników na rynku pracy oraz odpowiadać będą na potrzeby opiekuńcze nad dziećmi podczas podnoszenia kompetencji językowych.
d) działania o charakterze szkoleniowym skierowane do pracowników i wolontariuszy grantodawcy – Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej, którzy zaangażowani są w ramach działalności fundacji we wsparcie osób z doświadczeniem migracji.

Staże zawodowe, doradztwo zawodowe, tłumaczenia, opieka nad dziećmi, kursy języka polskiego, integracja w Klubie Nowego Mieszkańca, wsparcie specjalistów to działania, które w ramach projektu skierujemy do osób ze statusem UKR.

Wszystkie zainteresowane wsparciem w ramach projektu osoby, zapraszamy do naszego Punktu Wsparcia Uchodźców przy ul. Gościnnej 1 w Gdańsku.

plakat Pomorskie z Ukrainą

plakat Pomorskie z Ukrainą