Przedłużenie rekrutacji

Przedłużenie rekrutacji

W związku z dwoma wolnymi miejscami do udziału w projekcie „Aktywnym łatwiej”, zapraszamy do wzięcia udziału w rekrutacji wszystkie osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności zamieszkujące dzielnicę Gdańsk Orunia oraz okolice.

Szczegółowe warunki rekrutacji oraz zasady udziału w projekcie określone są w poniższym ogłoszeniu.

1.Informacja o projekcie

1. Projekt realizowany jest przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

2. Co oferuje projekt?

Udział w:

a) warsztatach cateringowych przygotowujących 15 osób do pracy w branży gastronomicznej,

b) warsztatach teatralnych doskonalących umiejętności aktorskie oraz wyjściach do trójmiejskich teatrów,

c) zajęciach sportowych w ramach klubu piechura, którego uczestnicy będą odbywać rajdy piesze na terenie Trójmiasta.

d) warsztatach technik manualnych rozwijających umiejętności artystyczne oraz wyjściach na wystawy,

e) zajęciach komputerowych,

f) 4-miesięcznych stażach u lokalnych pracodawców zwiększających kwalifikacje zawodowe 5 osób,

g) wsparcie psychologiczne.

3. Rekrutacja Uczestników projektu

1. Nabór zgłoszeń uczestników Projektu prowadzony jest w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku oraz drogą mailową na adres a.gojlo@gfis.pl

2. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do momentu odwołania rekrutacji na stronie www GFIS.

3. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym ogłoszeniem oraz w biurze projektu pod adresem wskazanym w pkt. 1.

4. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionego „Kwestionariusza Rekrutacyjnego” w wyznaczonym terminie.

5. Wyboru uczestników projektu dokona 3-osobowa Komisja składająca się z członków zespołu zarządzającego projektem.

6. Kryteria rekrutacji osób niepełnosprawnych:

– sytuacja bytowa rodziny.

– miejsce zamieszkania: Orunia i okolice.

7. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.

8. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej osoby z uczestnictwa
w projekcie na to miejsce zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4. Obowiązki Uczestników Projektu

Obowiązkiem uczestnika Projektu jest:

1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (Kwestionariusz rekrutacyjny oraz w przypadku osób niepełnosprawnych – kserokopię orzeczenia o niepełnosprawności),

2. zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad,

3. uczęszczanie na szkolenia i warsztaty oraz udział w pozostałych aktywnościach organizowanych w ramach Projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem projektu oraz potwierdzanie udziału podpisem na liście obecności,

4. wypełnianie ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu,

5. informowanie o zmianach dotyczących danych osobowych.

5. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

Z Projektu wykluczeni zostaną uczestnicy w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym opracowaniu.

Zapraszamy.

2JWP8R5TAZYO2SWG

Załączniki:
Ulotka rekrutacyjna
kwestionariusz zgłoszenia

Dodaj komentarz