Rekrutacja na stanowisko: Koordynator-wychowawca kameralnego Domu dla Dzieci

Rekrutacja na stanowisko: Koordynator-wychowawca kameralnego Domu dla Dzieci

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej poszukuje kandydatów na stanowisko: Koordynator-wychowawca kameralnego Domu dla Dzieci
Wymagania niezbędne:

 • doświadczenie min. 5 lat na stanowisku wychowawcy lub koordynatora w placówce opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego,
 • obywatelstwo polskie,
 • ukończone studia wyższe o kierunku: pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, praca socjalna, nauka o rodzinie lub na innym kierunku w zakresie resocjalizacji, pracy socjalnej, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. „o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej”,
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych,
 • brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu Rodziny i systemie pieczy zastępczej (z późniejszymi zmianami), rozporządzenia ministra pracy i polityki społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

Obowiązki:

 • organizacja pracy nowej placówki,
 • zarządzanie zespołem wychowawców w placówce, zatrudnianie i wprowadzanie nowych pracowników pedagogicznych, prowadzenie zebrań kadry pedagogicznej,
 • zapewnienie prawidłowego funkcjonowania placówki, zapewnienie bezpieczeństwa wychowanków i wychowawców,
 • reprezentowanie Dyrektora „Domów Dla Dzieci”,
 • systematyczne i rzetelne prowadzenie obowiązującej dokumentacji pracy opiekuńczo-wychowawczej – zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • efektywne i celowe gospodarowanie budżetem domu oraz dokumentowanie i rozliczanie z księgowym wydatków,
 • zapewnienie opieki i wychowania mieszkańcom Domu,
 • prowadzenie indywidualnego procesu wychowawczego dla dwójki-trójki dzieci,
 • prowadzenie z wychowankami gospodarstwa domowego,
 • współpraca z rodzicami i opiekunami prawnymi dzieci,
 • współpraca na rzecz dziecka z MOPS, szkołami, placówkami medycznymi, kuratorami sądowymi itp.

Charakter pracy – praca zmianowa, dyżury 12-godzinne.

Oferujemy:
Pracę w kameralnych Domach dla Dzieci o indywidualnym i niepowtarzalnym charakterze, w którym mieszkają dzieci oraz młodzież pozbawione opieki i troski rodzicielskiej. Dom dla Dzieci jest tworzony z myślą o wychowaniu jego mieszkańców do samodzielnego życia. Podstawą pracy wychowawczej jest poszanowanie podmiotowości oraz indywidualne podejście do każdego z mieszkańców.
W Domach dla Dzieci GFIS stworzyliśmy bezpieczne i pełne ciepła miejsca. W każdym z naszych Domów mieszka czternaścioro dzieci. Nasi wychowankowie i wychowanki uczą się życiowych umiejętności – opiekując się domem, przygotowując posiłki, dysponując budżetem domowym. Stawiamy na przygotowanie do dorosłego, samodzielnego życia. Wspieramy w edukacji oraz nabywaniu kwalifikacji i kompetencji niezbędnych na rynku pracy.

W ramach umowy o pracę oferujemy: zatrudnienie w wymiarze jednego etatu, pracę w doświadczonym zespole, systematyczną superwizję pracy wychowawczej, możliwość zdobycia doświadczenia na stanowisku wychowawcy – mentora i koordynatora placówki, dofinansowanie do karty mulitsport.

W odpowiedzi na ogłoszenie prosimy o pilne przesłanie CV na adres e-mail: rekrutacja@gfis.pl

Wiadomość e-mail należy tytułować: „Koordynator – I 2023”

Informujemy, że w odpowiedzi na przesłane CV skontaktujemy się telefonicznie lub mailowo, z zaproszeniem na rozmowę kwalifikacyjną, tylko z wybranymi osobami.
Do CV proszę dołączyć zgodę na przetwarzanie danych:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu tej i dalszych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; (tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922).