Szkolenia -Q pracy!

Szkolenia -Q pracy!

Szkolenia w ramach projektu „Q pracy!”

W ramach Etapu 2 projektu „Q pracy!”- Testowanie instrumentu wsparcia w wejściu na rynek pracy usamodzielniających się wychowanków Domów Dziecka, zrealizowany został cykl szkoleń skierowany do kadry pedagogicznej.

W szkoleniu udział wzięła 36 -osobowa kadra z 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych zrekrutowanych do udziału w projekcie. Szkolenie realizowane było w 2 grupach i podzielone było na 3 Moduły. Każda z grup odbyła 56 godzin szkolenia. Szkolenie dotyczyło wdrażania modelu pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę.

Uczestnicy szkolenia zdobyli wiedzę nt.:

metody indywidualnych planów pracy z dzieckiem i rodziną rozszerzonych o aktywizację zawodową wychowanków; zmiany postaw; różnic i stereotypów; roli stereotypów w wyborze ścieżki edukacyjnej, w patrzeniu na wychowanka DDD przez pracodawców; więzi jako podstawa rozumienia potrzeb dziecka w kontekście procesu usamodzielnienia; obszarów potrzeb wychowanków w kontekście procesu usamodzielnienia; specyfiki kompetencji opiekuna w procesie usamodzielnienia; roli mentora w procesie usamodzielnienia, ekomapy, zasobów wsparcia jako element wzmocnienia pracy opiekuna, radzenia sobie w sytuacjach trudnych; stworzenia bazy pomysłów jak towarzyszyć i stymulować rozwój zawodowy dzieci; typologii osobowości. rozpoznawania cech osobowości na podstawie zachowań dziecka; czynników wspierających budowania odpowiedzialności; zasad pisania CV i listów motywacyjnych; podstaw rozmowy z pracodawcą; nawiązywania i prowadzenia współpracy z pracodawcami; poszukiwania i tworzenia bazy potencjalnych pracodawców w otoczeniu DDD oraz analizy SWOT.

Projekt „Q pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6ZAMBYJMYVLJKC9Y 6U75NETX8Z78T8Q7  9TYI7FHBWEFDACWG  5PC5ZEI8MBLLDK7D 

4P0VNU6PB5GKR7WI  7992UGUDYFCFVVC8  3YB898THBCSOCA4D  04VH4B0ONYXRENKY 

 

Dodaj komentarz