Trójstronne spotkania.

Trójstronne spotkania.

„Zamieszkaj u siebie” nabiera rozpędu. Odbyliśmy cykl spotkań z przedstawicielami Wydziału Gospodarki Komunalnej z uczestnictwem pani Barbary Majewskiej z-cy Dyrektora wydziału oraz przedstawicielami Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Zawiązana współpraca na rzecz programu mieszkalnictwa wspieranego dedykowana usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze owocuje konkretnymi rozwiązaniami. W zespole pracujemy nad regulacjami trybu przekazywania lokali mieszkalnych organizacjom pozarządowym realizującym programy wsparcia mieszkaniowego.

banner z gfis

Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.