On Grey Wall

SPOT Północ

Zadanie SPOT Północ obejmuje prowadzenie placówki wsparcia dziennego w formie pracy podwórkowej oraz wdrożenie i realizację pilotażowego komponentu animacji środowiskowej i pracy z rodziną.

System oddziaływań ukierunkowany
jest na przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Działanie zostało wdrożone poprzez realizację:
1) programu placówki skierowanej do 15 dzieci i młodzieży w wieku 6-18 lat i ich rodzin z dzielnicy Oksywie,
2) komponentu pilotażowego obejmującego (min. 15 uczestników tygodniowo): streetworking, program skierowany do
młodzieży zagrożonej wykluczeniem (12-18 lat), komplementarny program wsparcia rodziny i rodzica: praca
interdyscyplinarna oraz działania integrujące społeczność lokalną.
Uczestnicy są zaangażowani w zintegrowany program działań społeczno-edukacyjnych i profilaktycznych. Dzieci
są objęte wsparciem specjalistycznym. Uczestnikom jest zapewniany posiłek. Projekt podlega
wewnętrznej ewaluacji. Zadanie realizowane jest we współpracy z systemem wsparcia dziecka i rodziny,
ukierunkowanej na poprawę sytuacji rodzin oraz zapewnienie wysokiej jakości zadania. Prowadzona jest współpraca z
Zespołem Placówek Specjalistycznych w Gdyni, pracownikami socjalnymi, asystentami rodzin, kuratorami, lokalnymi
placówkami edukacyjnymi i pomocowymi, Centrum Sąsiedzkim Przystań Śmidowicza 49 oraz Laboratorium Innowacji
Społecznych.
Zadanie jest w Gdyni w placówce zlokalizowanej przy ul. Pułkownika Dąbka 52.