System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji I

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej (GFIS) realizuje partnerski projekt: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska dzięki wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno- zawodowej realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/ podmiotów ekonomii i społecznej.

Projekt realizowany jest przez partnera głównego, którym jest Miasto Gdańsk w partnerstwie z Fundacją Oparcia Społecznego Aleksandry FOSA, Gdańską Fundacją Innowacji Społecznej, Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło Gdańskie, Stowarzyszeniem „Wolna Przedsiębiorczość” Oddział Terenowy w Gdańsku, Stowarzyszeniem WAGA, Polskim Stowarzyszeniem na Rzecz Osób
z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Gdańsku, Gdańską Spółdzielnią Socjalną, Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku oraz Stowarzyszeniem Rodzin Pelikan.

Projekt realizowany jest w okresie od 01.03.2017r. do 30.03.2023r.

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy i mieszkanki Gdańska – osoby nieaktywne zawodowo, które są zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wsparcie, które oferujemy obejmuje:

  1. wszechstronną diagnozę i opracowanie ścieżki reintegracji
  2. indywidualne wsparcie psychologiczne
  3. indywidualne doradztwo zawodowe
  4. staże zawodowe
  5. pośrednictwo pracy
  6. szkolenia i kursy zawodowe
  7. animację społeczną
  8. indywidualne wsparcie rozwojowe

Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły.
Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 602 533 484
– drogą mailową pod adresem: a.jozwiak@gfis.pl

Całkowita wartość projektu wynosi 13 460 712,28 zł, z czego 11 441 605,44 zł pochodzi ze środków Unii Europejskiej, wkład własny w projekcie finansowany jest ze środków Miasta Gdańsk.

Projekt ten jest realizowany w ramach Działania: 06.01 „Aktywna Integracja” Poddziałania 06.01.01 „Aktywizacja społeczno-zawodowa – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.