WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/07/6.1.1/2017

WYNIKI ZAPYTANIA OFERTOWEGO NR 02/07/6.1.1/2017
Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej ogłasza wyniki postępowania ofertowego na świadczenie usług terapeutycznych w ramach projektu „System Aktywizacji Społeczno – Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji”
Wyłonionym Wykonawcą został: 
Mariusz Wilk.GONG
ul. Nowiny 14, 80-020 Gdańsk
data wpływu oferty 14.07.2017
 
 
Postępowanie prowadzone w ramach projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dodaj komentarz