Zaproszenie dla oferentów

Zaproszenie dla oferentów

Zaproszenie do składania ofert cenowych

na wykonanie zamówienia w postaci adaptacji poddasza do celów mieszkaniowych
w budynku przy ul. Gościnnej 15 w Gdańsku.

(W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. Zamawiający:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 15, 80-032 Gdańsk, tel. 506034459,

e-mail: m.sitek@gfis.pl, biuro@gfis.pl

Osoba do kontaktu: Marianna Sitek-Wróblewska

II. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa: „Adaptacja poddasza do celów mieszkaniowych w budynku przy ul. Gościnna 15 w Gdańsku Oruni.”

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a. Lokalizacja: Budynek przy ul. Gościnnej 15, Gdańsk Orunia.

b. Przedmiotem zamówienia jest adaptacja poddasza do celów mieszkaniowych w budynku mieszczącym się przy ul. Gościnnej 15 w Gdańsku.

Zadanie musi być wykonane z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

3.
Termin wykonania zamówienia: 31.03.2010 r.

4.
Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru

końcowego przedmiotu zamówienia.

5. Warunki płatności: przelew, płatność w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie wystawionej faktury lub rachunku, po prawidłowym wykonaniu prac.

6. Adaptacja będzie wykonana ze środków współfinansowanych przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Wsparcie na starcie – wyrównywanie szans edukacyjnych i społecznych wychowanków Domów dla Dzieci GFIS”.

III. Wymagania w stosunku do Wykonawców:

Wykonawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, co potwierdza składając oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zaproszenia.

IV. Procedury przeprowadzenia zamówienia w formie rozpoznania cenowego:

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, podpisaną przez uprawnione osoby wraz z wyżej wymienionymi załącznikami do dnia 22.01.2010 r. do godziny 15.00 w biurze Zamawiającego, ul. Gościnna 15, 80-032 Gdańsk (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego). Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.

2.
W ciągu 3 dni Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę i przekaże informację zwrotną podmiotom, które złożyły ofertę.

Z wybranym Wykonawcą Zamawiający uzgodni szczegóły dotyczące podpisania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zamówienia, negocjacji warunków umowy oraz do zaprzestania postępowania, gdyby zaszły okoliczności skutkujące tym, że wykonanie zamówienia będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

8XVJKIUSJXDSCEML 12M644EKBD9R3S6G

Załączniki:
Formularz oświadczenia.doc
Formularz oświadczenia.pdf

Formularz oferty.doc
Formularz oferty.pdf

Dodaj komentarz