Zaproszenie dla oferentów

Zaproszenie dla oferentów

Zaproszenie do składania ofert cenowych

na wykonanie zamówienia w postaci

„Przebudowa budynku użyteczności publicznej w celu dostosowania budynku do pełnienia funkcji Centrum społecznościowego na Oruni”.

(W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. Zamawiający:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 15, 80-032 Gdańsk, tel. 501596853,

e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl, biuro@gfis.pl

Osoba do kontaktu: Małgorzata Gojło – Kaligowska

II. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa: „Przebudowa budynku użyteczności publicznej w celu
dostosowania budynku do pełnienia funkcji Centrum społecznościowego na Oruni”.

2. Opis przedmiotu zamówienia:

a. Lokalizacja: Budynek Oratorium przy ul. Gościnnej 14 na Oruni, Gdańsk.

b. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa budynku użyteczności publicznej w celu
dostosowania budynku do pełnienia funkcji Centrum społecznościowego na Oruni, zgodnie z projektem budowlanym. Projekt budowlany do wglądu dla oferentów znajduje się w biurze Zamawiającego przy ul. Gościnnej 15 w Gdańsku.

Zakres prac określa przedmiar robót dostępny do wglądu w biurze Zamawiającego przy ul. Gościnnej 15 w Gdańsku.

Zadanie musi być wykonane z należytą starannością oraz wiedzą i sztuką budowlaną.

3. Termin wykonania zamówienia: 15.09.2009 r.

4. Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru

końcowego przedmiotu zamówienia.

5. Warunki płatności: przelew, płatność w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu

poprawnie wystawionej faktury lub rachunku.

III. Wymagania w stosunku do Wykonawców:

Wykonawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia, co potwierdza składając oświadczenie stanowiące załącznik nr 1 do zaproszenia.

IV. Procedury przeprowadzenia zamówienia w formie rozpoznania cenowego:

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej, na formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 2 do zaproszenia, podpisaną przez uprawnione osoby wraz z wyżej wymienionymi załącznikami do dnia 25.06.2009 r. do godziny 15.00 w biurze Zamawiającego, ul. Gościnna 15, 80-032 Gdańsk (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego). Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.

2. W ciągu 5 dni Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę i przekaże informację zwrotną podmiotom, które złożyły ofertę oraz upubliczni informację o dokonanym wyborze. Z wybranym Wykonawcą Zamawiający uzgodni szczegóły dotyczące podpisania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zamówienia, negocjacji warunków umowy oraz do zaprzestania postępowania, gdyby zaszły okoliczności skutkujące tym, że wykonanie zamówienia będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

Przebudowa budynku zostanie przeprowadzona ze środków FELUX foundations przekazanych Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej na realizację projektu „Akademia Kompas”.
Załączniki:

formularz oświadczenia

formularz oświadczenia

formularz oferty
formularz oferty.doc

Dodaj komentarz