Zapytanie ofertowe 01/07/2013/Q PRACY

Zapytanie ofertowe 01/07/2013/Q PRACY

Zapytanie ofertowe 01/07/2013/Q PRACY

Kierujący zapytanie:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Ul. Gościnna 14

80-032 Gdańsk

KRS 0000277617,

NIP 583 298 54 11,

Komisja Konkursowa – Marianna Sitek-Wróblewska, Anna Gojło, Dawid Makowski

zwane dalej Zamawiającym

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia psychologa udzielającego wsparcia grupie docelowej biorącej udział w testowaniu produktu finalnego w ramach projektu „Q pracy!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

I. Zakres zamówienia

Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na usługi świadczone przez dwóch  psychologów, każdy w  wymiarze 15 godzin miesięcznie.

II. Zakres obowiązków psychologa

1. Zadaniem psychologa będzie udzielanie wsparcia indywidualnego/grupowego 20 wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa pomorskiego, biorących udział w testowaniu produktu finalnego.

2. Wsparcie indywidualne/grupowe oraz superwizja pracy wychowawczej 20 osobowej grupy kadry pedagogicznej biorącej udział w testowaniu produktu finalnego.

3. Termin realizacji niniejszego zamówienia obejmuje okres lipiec 2013 – października 2014 r. 

III. Zakres wykluczenia z możliwości realizacji Zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłącza się podmioty, które powiązane są z Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez:

  • uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  • posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
  • pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  • pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

IV. Uwagi

a. Zamówienie będzie wykonywała osobiście jedna osoba przez cały okres trwania umowy.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie realizacji umowy i wydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonania umowy.

 

V. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać:

a. Informację, którego zapytania ofertowego dotyczy.

b. Propozycję ceny godziny pracy eksperta (cena brutto w złotówkach).

c. CV eksperta zawierające informacje na temat doświadczenia opisanego w pkt. VI.

d. Oświadczenie o braku powiązań z Zamawiającym (Załącznik nr 1).

e. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w konkursie, określonych w pkt. VI.

 

VI. Warunki udziału w postępowaniu

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy spełniać będą poniższe wymagania:

a. co najmniej wyższe wykształcenie na kierunku psychologia,

b. doświadczenie pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym oraz pracownikami instytucji pomocy społecznej.

2. Psycholog wskazany w ofercie jest zobowiązany do osobistego wykonywania wszystkich obowiązków określonych w umowie przez cały okres jej trwania. Ponosi on wszelką odpowiedzialność za nienależyte wykonanie obowiązków umownych przez wykonawcę.

 

VII. Kryteria wyboru oferty.

Cena.

VIII. Sposób złożenia oferty.

Oferty należy złożyć drogą mailową na adres m.sitek@gfis.pl do dnia 16 lipca 2013 r. lub osobiście w biurze Zamawiającego ul. Gościnna 14, Gdańsk w godzinach 8:00 – 15:00. Decydująca jest data wpływu oferty.

 

X. Inne informacje dotyczące postępowania.

Zamawiający zastrzega, iż warunki konkursu mogą być zmienione lub konkurs może być odwołany, o czym Wykonawcy zostaną powiadomieni. Konkurs może zostać zamknięty bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Zamawiający ma w ramach wniosku o dofinansowanie z POKL EFS sztywno skalkulowane kwoty na niniejszą ofertę. Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje dotyczące ceny z każdym Oferentem. Wynikiem negocjacji będzie wyznaczenie dodatkowego terminu, w którym wszyscy oferenci będą mogli złożyć oferty z nową niższą ceną. Zamawiający zastrzega, że w sytuacji gdy oferent, który uzyskał największą liczbę punktów nie przystąpi do umowy, umowa zostanie zawarta z Wykonawcą, który zajął kolejne miejsce pod kątem uzyskanej liczby punktów.

Lista załączników:

1. wzór oświadczenia oswiadczenie

9MVFRTJMSPMME27M

Projekt „Q pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodaj komentarz