Zapytanie ofertowe 02/06/2012/Q PRACY

Zapytanie ofertowe 02/06/2012/Q PRACY

Zapytanie ofertowe 02/06/2012/Q PRACY

 

Kierujący zapytanie:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Ul. Gościnna 14

80-032 Gdańsk

KRS 0000277617,

NIP 583 298 54 11,

 

Komisja Konkursowa – Marianna Sitek-Wróblewska, Piotr Wróblewski

zwane dalej Zamawiającym

 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia specjalisty finansowego projektu  „Q pracy!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

I. Zakres zamówienia

Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na pełnienie funkcji specjalisty finansowego projektu w wymiarze  70 godz./mc

 

II. Zakres obowiązków specjalisty finansowego

1.    Zadaniem specjalisty finansowego będzie:

• przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń
• monitorowanie wydatków ponoszonych w okresie realizacji projektu pod kątem ich zgodności z przyjętym budżetem i kwalifikowalności
• weryfikacja i opis dokumentów księgowych pod względem kwalifikowalności wydatków
• prowadzenie niezbędnych ewidencji w celu bieżącego i należytego rozliczania projektu z uwzględnieniem informacji wymaganych we wniosku o płatność
• monitoring realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych i reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w harmonogramie;
• współpraca z biurem rachunkowym
• współpraca z zespołem zarządzającym projektu
• monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanego projektu mających wpływ na prawidłowy poziom wykonywanych zadań oraz niezwłoczne podejmowanie stosownych działań w tym zakresie
• współpraca z wykonawcami, zleceniobiorcami
• reprezentowanie podczas kontroli realizacji projektów z zakresie części finansowej projektu
• kontakt z Instytucją Pośredniczącą w zakresie rozliczeń finansowych.   

2.      Termin realizacji niniejszego zamówienia obejmuje okres 15.06.2012 – 31.05.2015

 

III. Uwagi

a. Zamówienie będzie wykonywała osobiście jedna osoba przez cały okres trwania umowy.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie realizacji umowy i wydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonania umowy.

 

IV. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać:

a. Propozycję ceny godziny pracy eksperta (cena brutto w złotówkach) – wzór propozycji cenowej w załączeniu.

b. CV kandydata.

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w konkursie, określonych w pkt. VI.

 

V. Kryterium wyboru oferty.

Cena i doświadczenie.

 

VI. Sposób złożenia oferty.

Oferty należy złożyć osobiście w biurze Zamawiającego ul. Gościnna 14, Gdańsk w godzinach 8:00 – 15:00 lub drogą mailową na adres m.sitek@gfis.pl do dnia 12 czerwca 2012 r. Decydująca jest data wpływu oferty.

 

Lista załączników:

1. wzór propozycji cenowej oferta cenowa WZÓR

 

9MVFRTJMSPMME27M

 

Projekt „Q pracy!” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dodaj komentarz