Zapytanie ofertowe nr 01/02/6.2.1/2017

Zapytanie ofertowe nr 01/02/6.2.1/2017

Zapytanie ofertowe nr 01/02/6.2.1/2017

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług specjalisty pracy interdyscyplinarnej ds.rodziny

w ramach realizacji projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałania: 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT

Szczegóły  zapytania  ofertowego znajdują  się  tu – link do dokumentu

Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego – link ZAŁĄCZNIK NR 2 wzór oferty

 Oferty mogą być składane: 

W formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na realizację usług specjalisty pracy interdyscyplinarnej ds.rodziny 6.2.1”,  w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80- 034 Gdańsk, za pośrednictwem poczty lub osobiście na w/w adres.

 Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 22.02.2017 do godz.15.00

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 1- oświadczenie o braku powiązań

Załącznik nr 2- wzór oferty

Dodaj komentarz