Zapytanie ofertowe nr 02/02/6.1.1/2017

Zapytanie ofertowe nr 02/02/6.1.1/2017

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług przez pośrednika pracy

w ramach realizacji projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT

Szczegóły  zapytania  ofertowego znajdują  się tu (kliknij)
Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 2 do zapytania ofertowego. Link do dokumentu: Załącznik nr 2

 Oferty mogą być składane: 

  • w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na realizację usług pośrednika pracy 6.1.1”,  w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80- 034 Gdańsk,
  • za pośrednictwem poczty lub osobiście na w/w adres.

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 22.02.2017

 
Załączniki do pobrania:
Załącznik nr 1 – oświadczenie o braku powiązań 
Załącznik nr 2 – wzór oferty
 

Dodaj komentarz