Ogłoszenie o naborze ofert

Ogłoszenie o naborze ofert

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej ogłasza nabór ofert na wykonanie filmu wraz ze zwiastunem z etapu testowania w ramach projektu „Q pracy!”

Przedmiotem zamówienia jest: produkcja 20 minutowego filmu wraz z 30 sekundowym zwiastunem z przeznaczeniem do umieszczenia na stronie internetowej, profilu FB, emisji podczas spotkań/konferencji/prezentacji oraz bezpośredniej dystrybucji na płytach DVD/USB dla potrzeb upowszechnienia wypracowanego produktu finalnego w ramach projektu „Q pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem filmu będzie podniesienie świadomości i wiedzy adresatów w zakresie modelowej pracy wychowawczej opartej na bazie trójsektorowej współpracy, ukierunkowanej na aktywizację zawodową wychowanków, realizowanej w kameralnych Domach dla Dzieci.

Przekaz filmu ma charakter edukacyjny, gdzie celem jest zaprezentowanie narzędzi i innowacyjnej formuły pracy.

Film przewiduje zaangażowanie wszystkich interesariuszy:  wychowawcy mentorzy, młodzież zamieszkując Domy dla Dzieci oraz zaangażowani partnerzy tj. pracodawcy i przedstawiciele otoczenia rynku pracy, decydenci systemu pieczy zastępczej.

Adresaci filmu:

  • wychowawcy i kadra zarządzająca placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu Polski;
  • decydenci – przedstawiciele instytucji i organizacji działających w obszarze opieki i wsparcia dzieci i młodzieży pozbawionych opieki rodzicielskiej;
  • pracodawcy i przedstawiciele rynku pracy.

Środki przekazu:

  • budowanie narracji przez pokazanie działań i zmiany w procesie z perspektywy wychowawców, młodzieży i partnerów;
  • krótkie wypowiedzi interesariuszy przeplatane wprowadzeniem widza w aktywności realizowane w ramach projektu;
  • przeplatanie, działań wątków i perspektyw dla pokazania całościowego obrazu rozbudowanego procesu zmiany (cięcia i przeplatanie ujęć z różnych miejsc i aktywności);
  • elementy reportażu i dokumentu.

Film powinien być nowoczesny, dynamiczny, pokazujący proces zmiany.

Długość i jakość filmu

Długość filmu od 15 do 20 minut w tym 30 sekundowy zwiastun.

Film wykonany będzie w standardzie FullHD.

Lektor

Wykonawca zapewni udział profesjonalnego lektora, który wejdzie w rolę komentatora treści nagrania.

Muzyka – Wykonawca zapewni podkład muzyczny

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu oświadczenie o nabyciu praw do użycia wybranego przez Zamawiającego fragmentu muzycznego do produkcji materiału promocyjnego będącego przedmiotem niniejszego zamówienia.

Miejsca realizacji nagrań – województwo pomorskie. Szczegółowe adresy zostaną określone po opracowaniu szczegółowego scenariusza.

Sprzęt

Produkcja filmu promocyjnego powinna odbywać się z użyciem profesjonalnego sprzętu. W cenie usługi Wykonawca zapewni: montaż, profesjonalne oświetlenie, udźwiękowienie, efekty specjalne, opracowanie graficzne, transport, nośniki, digitalizację.

Scenariusz

W cenie usługi Wykonawca zapewni opracowanie scenariusza i terminarza, który uzgodni z Zamawiającym.

Nośniki

Wykonawca przekaże nagrany materiał na 5 płytach DVD, w formacie umożliwiającym łatwe odtworzenie na komputerach PC i Mac.

Akceptacja

Zamawiającemu przysługuje prawo do poprawek przedstawionego materiału w terminie 7 dni od dnia jego dostarczenia, a Wykonawca zobowiązuje się nanieść poprawki, w terminie 7 dni od zgłoszenia ich przez Zamawiającego.

Prawa autorskie

W cenie usługi Wykonawca zapewni przekazanie praw autorskich i pokrewnych do materiału na wszystkie pola eksploatacji, w szczególności:

– utrwalania i zwielokrotniania jakąkolwiek techniką (w tym drukiem, na kliszy fotograficznej, na taśmie magnetycznej, cyfrowo) w jakimkolwiek systemie i na jakimkolwiek nośniku m. in. płyta DVD, pendrive;

– wprowadzania do komputera oraz do sieci komputerowej i/lub multimedialnej;

– publicznego udostępniania materiału w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym (m.in. w Internecie);

– publicznego odtwarzania;

– użyczania i/lub najmu;

– nadawania za pomocą wizji i/lub fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną;

– nadawania za pośrednictwem satelity;

– równoczesnego i integralnego nadawania m.in. za pośrednictwem platform cyfrowych i sieci kablowych.

Wykonawca powinien oświadczyć, iż przeniesienie w/w praw autorskich nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.

Termin realizacji zamówienia: lipiec – październik 2014

W filmie powinny znaleźć się:

– tytuł projektu: „ Q pracy!”

– na końcu filmu  powinny zostać zaprezentowane logo lidera projektu oraz dwóch Partnerów realizujących projekt oraz logotypy wymagane przez program z którego zostało przyznane dofinansowanie na realizację zadania, przekazane przez Zamawiającego.

Ofertę cenową na wzorze stanowiącym załącznik do ogłoszenia złożyć osobiście w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku, drogą pocztową lub drogą mailową na adres mailowy m.sitek@gfis.pl  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 lipca 2014 r.

Nabór ogłoszony został w ramach projektu „Q pracy!” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wzór oferty cenowej do pobrania wzor oferty

 

 logotyp nowy

 

 

Dodaj komentarz