Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA ROBOTY BUDOWLANE

Postępowanie nr 01/10/FIS/2012

 

1) ZAMAWIAJĄCY: Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gościnnej 14, wpisana pod numerem KRS 0000412382, NIP 583 315 08 49

2) OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI SĄ:
a) Dariusz Dzwilewski- inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego;
tel. 501 241 663

b) Anna Gojło – pracownik administracyjny Zamawiającego, tel.: 58 304 99 56 wewn. 3, faks: 58 304 99 56, e-mail: a.gojlo@gfis.pl

Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od poniedziałku do piątku od 08:00 do 16:00

3) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

3.1. Nazwa zamówienia: Kompleksowe wykonanie robót budowlanych związanych
z przebudową oraz termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego, przeznaczonego na Hotel typu „Hostel” w Gdańsku, położonego przy ul. Kartuskiej 18

3.2. Przedmiot zamówienia: roboty budowlane

3.3. Kod CPV – 45.00.00.00

3.4. Określenie przedmiotu, wielkości oraz zakresu zamówienia:

Zamawiający ogłasza przetarg na roboty budowlane polegające na: kompleksowym wykonaniu robót budowlanych związanych z przebudową oraz termomodernizacją istniejącego obiektu budowlanego, przeznaczonego na hotel typu ?hostel? w Gdańsku wraz
z zagospodarowaniem działki, położonego przy ul. Kartuskiej 18, na działce nr 6, obręb 077
w Gdańsku a także z koniecznymi robotami dodatkowymi oraz zgodnie z ustaleniami z wizji lokalnej, zapisami SIWZ oraz zgodnie z dokumentacją.

3.4.1. Dokumentacja, wg której powinny być wykonane roboty budowlane jest dostępna
w siedzibie Zamawiającego przy ul. Gościnnej 14, w biurze Fundacji na I piętrze.

3.4.2. Dokumentacja udostępniana jest oferentom do wglądu od poniedziałku do piątku
w godzinach 9.00-13.00.

3.4.3. Wydanie dokumentacji poza siedzibę Zamawiającego możliwe jest po uiszczeniu przez oferenta zwrotnej opłaty w wysokości 100 zł.

3.4.4. Zamawiający udostępni wykonawcom obiekt budowlany w celu dokonania wizji lokalnej w dniu 05 października 2012 r. o godz. 8.00.

3.5. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych.

3.6. Termin wykonania zamówienia: 30 czerwca 2013 r.

4) WADIUM

4.1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych).

4. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert.

4.3. Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Fundacji Innowacji Społecznej prowadzony przez Bank Millenium, numer rachunku bankowego: 28 1160 2202 0000 0002 1385 1253

5) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW OKREŚLAJĄ ZAPISY SIWZ.

6) KRYTERIUM OCENY OFERT: jest w 100% cena. Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie warunków określonych w SIWZ.

7) ADRES STRONY INTERNETOWEJ, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.gfis.pl

8) TERMIN SKŁADANIA OFERT: do 12.10.2012 godzina 13:00, miejsce: Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk, biuro Fundacji na I piętrze.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się Wykonawcy bez otwierania.

9) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 60 (od ostatecznego terminu składania ofert).

10) OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: 19 października 2012 r. na stronie internetowej www.gfis.pl.

Wszyscy oferenci uczestniczący w postępowaniu zostaną dodatkowo powiadomieni o wyniku postępowania drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIKI:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Gdańsk, dnia 1 października 2012 r.

9HRLXJMPHH6YUPD6

Załączniki:
Zał. nr 6 do SIWZ
Zał. nr 5 do SIWZ
Zał. nr 4 do SIWZ
Zał. nr 3 do SIWZ
Zał. nr 2 do SIWZ
Zał. nr 1 do SIWZ
SIWZ

Dodaj komentarz