"Q pracy!"

"Q pracy!"

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z dn.15.06.2012 rozpoczęła realizację projektu „Q pracy!” w partnerstwie z:

 • Pomorską Wojewódzką Komendą Ochotniczych Hufców Pracy
 • Grupą Kombinat Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.

  Projekt realizowany będzie do 31.05.2013r.

  Celem głównym projektu jest usprawnienie obowiązującego systemu wsparcia usamodzielniających się wychowanków DdD w oparciu o innowacyjny instrument wczesnej interwencji bazującej na trójsektorowej współpracy.

  Projekt skierowany jest do:

  – wychowanków DdD , którzy w perspektywie najbliższych lat opuszczą placówki opiekuńczo- wychowawcze, poszukujący zatrudnienia na otwartym rynku pracy

  – kadry pedagogicznej dDD, której brakuje narzędzi i metod wspierania wychowanków w procesie usamodzielniania.

  Realizacja projektu podzielona będzie na 3 etapy:

  ETAP 1: Wypracowanie instrumentu wsparcia w wejściu na rynek pracy usamodzielniających się wychowanków Domów Dziecka. VIII – X. 2012

  I. Przeprowadzenie badania nt. sytuacji materialnej i psychospołecznej wychowanków Domów Dziecka.

  II. Wypracowanie wstępnej wersji modelu pracy wychowawczej w DDD ukierunkowanego na sferę aktywizacji zawodowej wraz ze strategią wdrażania

  ETAP 2: Testowanie instrumentu wsparcia w wejściu na rynek pracy usamodzielniających się wychowanków Domów Dziecka. IV.2013 – X. 2014 r.

  I. Przetestowanie wypracowanego modelu pracy wychowawczej w Domach dla Dzieci prowadzonych przez GFIS .

  II. Wypracowanie ostatecznej wersji modelu pracy wychowawczej w Domach dla Dzieci ukierunkowanego na sferę aktywizacji zawodowej z uwzględnieniem wniosków po etapie testowania.

  ETAP 3: Upowszechnianie instrumentu i włączenie do głównego nurtu polityki. IV – V.2015

  I. Upowszechnienie wypracowanego modelu.

  Informacje dotyczące postępu w realizacji projektu umieszczane będą na bieżąco na naszej stronie www.

  Projekt „Q pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

  9MVFRTJMSPMME27M

Dodaj komentarz