„Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy.”

„Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy.”

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej (GFIS) realizuje projekt:

„Rewitalizacja Oruni w Gdańsku – kompleksowe usługi społeczne dla mieszkańców dzielnicy.”
Projekt realizowany jest w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska.
Celem projektu jest zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.
W zdegradowanej części Oruni, w której występuje duże natężenie problemów
społecznych, zostaną wdrożone usługi dla mieszkańców. Projekt swoim działaniem
obejmuje osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (12-25lat) oraz ich

rodziny zamieszkujące tereny zdegradowane.
Realizowane w projekcie wsparcie obejmuje:
1. Zajęcia edukacyjne i profilaktyczne
2. Wsparcie psychologiczno – pedagogiczne
3. Zajęcia tematyczne (grupowe i indywidualne) rozwijające zainteresowania
4. Usługi profilaktyczne realizowane metoda pracy podwórkowej
5. animację społeczną
Projekt realizowany jest w okresie: 01.2022-06.2023
W projekcie udział mogą wziąć osoby w wieku 12-25 lat oraz ich rodziny  – zagrożone
wykluczeniem społecznym.
Wsparcie ukierunkowane jest na zwiększenie dostępu do zdeinstytucjonalizowanych i
zintegrowanych usług społecznych w zakresie wsparcia rodziny.
Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie do 06.2023r.
Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 785-720-837 (Karolina Felczak)
– drogą mailową pod adresem: k.felczak@gfis.pl
Wartość projektu dofinansowana z UE 515 323,69 PLN
Projekt realizowany jest w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania
06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.