Zapytanie ofertowe na produkty żywnościowe i higieniczne

Zapytanie ofertowe na produkty żywnościowe i higieniczne

Opis przedmiotu zamówienia w postępowaniu dotyczącym

 wyboru sklepu, w którym kupowane będą produkty żywnościowe i higieniczne w związku z przygotowaniem pakietów wspierających

dla uchodźców z Ukrainy

 

 1. ZAMAWIAJĄCY:

  Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gościnnej 14, wpisana pod numerem KRS 0000412382, NIP 583 315 08 49

 2. OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI SĄ:

  a) Monika Ewertowska, tel. kontaktowy: 510 506 310, e-mail: m.ewertowska@gfis.pl
  Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od poniedziałku do piątku od 10:00 do 14.00

 3. Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy i usługi przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej.

 4. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie zapytania o cenę zgodnie z zapisami Regulaminu udzielania zamówień na dostawy i usługi przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej.

 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

5.1.  Przedmiot zamówienia: zakup u wybranego dostawcy produktów żywnościowych i higienicznych w określonych kategoriach, z których zostaną przygotowane samodzielnie przez Zamawiającego pakiety wspierające dla uchodźców z Ukrainy.

5.2.  Określenie przedmiotu, wielkości oraz zakresu zamówienia:

5.3.  W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca przedstawi najniższą dostępną u siebie ofertę cenową dla 22 kategorii produktów, a Zamawiający porówna ceny wskazane przez wszystkich wykonawców. U Wykonawcy, który przedłoży najkorzystniejszą cenowo ofertę, Zamawiający będzie dokonywał zakupów wskazanych kategorii produktów, z których samodzielnie wykona pakiety żywnościowo-higieniczne dla wspieranych przez Zamawiającego, w ramach prowadzonej działalności uchodźców z Ukrainy.

a. okres wykonywania zakupów u Wykonawcy: III-XI 2023

b. szacowana wartość kupowanych produktów nie może przekroczyć wartości -135 500 zł.

c. kategorie kupowanych produktów:

1. Olej (1l)

2. Cukier (1 kg)

3. Makaron (400g)

4. Puszka ryby (100-200g)

5. Kawa (250g)

6. Ryż (400g)

7. Czekolada/ciastka (100g/200g)

8. Herbata (200g)

9. Płatki kukurydziane (250g)

10. Podpaski higieniczne (opakowanie 20 szt.)

11. Tampony (opakowanie 16/24)

12. Szampon (400ml)

13. Mydło (90g)

14. Puszka mięsa (300g)

15. Sos do makaronu w słoiczku (400g)

16. Papier toaletowy (opakowanie 10 rolek)

17. Mleko w kartonie (1l)

18. Kasza gryczana (400g)

19. Mąka pszenna (1 kg)

20. Płatki owsiane 400g

21. Musy owocowe 100-180g

22. Pasztet 150-200g

 1. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

6.1.  Zamówienie nie może być udzielone osobom i podmiotom, które podlegają wykluczeniu:
1. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. na podstawie Rozdziału II, paragrafu 9 regulaminu udzielania zamówień i dostaw przez Zamawiającego.

 1. KRYTERIUM OCENY OFERT:

  a) cena oferty – waga 100%

 1. TERMIN SKŁADANIA OFERT:

  Oferty należy składać do 17. 03.2023 r. do godziny 14:00.

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie na wskazaną przez Zamawiającego skrzynkę mailową lub do biura Fundacji.

 1. SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

9.1.  Oferty składane są za pośrednictwem poczty email na adres: m.ewertowska@gfis.pl  lub osobiście, w wersji papierowej, w zamkniętej kopercie, na adres: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 1, 80-032 Gdańsk, biuro Fundacji.

9.2.  Ofertę złożoną w wersji papierowej po terminie składania ofert zwraca się oferentowi bez otwierania

 1. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

  okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

 2. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: 

  zostanie podane 20.03.2023 na stronie  internetowej www.gfis.pl

Wszyscy oferenci uczestniczący w postępowaniu zostaną dodatkowo powiadomieni o wyniku postępowania drogą elektroniczną.

ZAŁĄCZNIKI:

Niniejsze zapytanie jest realizowane w ramach projektu „Immediate support program for CAPs in Pomeranian region”  dofinansowanego przez American Red Cross we współpracy z Mercy Corps.