Zapytanie ofertowe nr 01/05/6.2.1/2018

Zapytanie ofertowe nr 01/05/6.2.1/2018

Zapytanie ofertowe nr 01/05/6.2.1/2018
Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług terapeutycznych 
w ramach realizacji projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT
Szczegóły  zapytania  ofertowego znajdują  się TUTAJ (link do dokumentu)

Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – link do dokumentu: ZAŁACZNIK NR 1 oraz należy załączyć oświadczenie o braku powiązań osobowych i kapitałowych – link do dokumentu: ZAŁĄCZNIK NR 2

 Oferty mogą być składane: 
– w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na realizację usług terapeutycznych . 6.2.1”,  w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80- 034 Gdańsk, za pośrednictwem poczty lub osobiście na w/w adres.
 –  w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@gfis.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na realizację usług terapeutycznych.6.2.1”
Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 17.05.2018

 ogłoszenie dostępne jest w Bazie Konkurencyjności pod adresem 
https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/list/
 

Dodaj komentarz