Zapytanie ofertowe – winda

Zapytanie ofertowe – winda

Zaproszenie do składania ofert cenowych na wykonanie zamówienia w postaci

dostawy i montażu platformy pionowej służącej do transportu osób niepełnosprawnych?

w ramach postępowania nr 01/12/721-05/2010

(W niniejszym postępowaniu nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych)

I. Zamawiający:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 15, 80-032 Gdańsk, tel. 501596853,

e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl,biuro@gfis.pl

Osoba do kontaktu: Małgorzata Gojło – Kaligowska

II. Przedmiot zamówienia:

1. Nazwa: „Dostawa i montaż platformy pionowej służącej do transportu osób niepełnosprawnych”.

2. Kod CPV zamówienia: 42416100-6 windy, kod CPV-45313100-5 instalowanie wind

3. Opis przedmiotu zamówienia:

a. Lokalizacja: Budynek Gościnnej Przystani Domu Sąsiedzkiego przy ul. Gościnnej 14 na Oruni, Gdańsk.

b. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż platformy pionowej służącej do transportu osób niepełnosprawnych o udźwigu do 300 kg . Projekt budowlany do wglądu dla oferentów znajduje się w biurze Zamawiającego przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku.

Zadanie musi być wykonane z należytą starannością oraz dokładnością i wiedzą.

4. Wymagana gwarancja na wykonane roboty: 36 miesięcy od dnia dokonania odbioru

końcowego przedmiotu zamówienia.

III. Wymagania w stosunku do Wykonawców:

1. Wykonawca musi być podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą oraz posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie do wykonania zamówienia.

2. Termin wykonania zamówienia: 30-04-2011 r.

IV. Procedury przeprowadzenia zamówienia w formie rozpoznania cenowego:

1. Wykonawca składa ofertę w formie pisemnej lub elektronicznej do dnia 31.12.2010 r. do godziny 15.00 w biurze Zamawiającego, ul. Gościnna 14, 80-032 Gdańsk (liczy się data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego) lub na adres mailowy: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl. Oferta musi być czytelna i sporządzona w języku polskim.

2. Wykonawcy zostaną poinformowani o dokonanym wyborze. Wykonawca, który złoży ofertę najkorzystniejszą będzie zobowiązany do podpisania umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie udzielenia zamówienia, negocjacji warunków umowy oraz do zaprzestania postępowania, gdyby zaszły okoliczności skutkujące tym, że wykonanie zamówienia będzie niekorzystne dla Zamawiającego.

V. Kryteria oceny złożonych ofert:

  • cena
  • termin realizacji
  • gwarancja

    Zakup i montaż platformy pionowej zostanie współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, przeznaczonych na realizację projektu „Aktywnym łatwiej”.

    4BG54OXOGJVNGAL0  80VI28CJW862JKBT  60DG4BVBDWDEEHRP  5ZO2XO9UCY56X8AG

Dodaj komentarz