Zapytanie oferty na świadczenie usług terapeutycznych

Zapytanie oferty na świadczenie usług terapeutycznych

W związku z realizacją projektu „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na świadczenie usług terapeutycznych.

POBIERZ: ROZEZNANIE RYNKU_ terapeuta

Dodaj komentarz