Aktualizacja ogłoszenia o rekrutacji do projektu "Drabina sukcesu"

Aktualizacja ogłoszenia o rekrutacji do projektu "Drabina sukcesu"

W nawiązaniu do ogłoszenia o rekrutacji zamieszczonego na stronie www.gfis.pl, Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej aktualizuje treść ogłoszenia rekrutacyjnego do projektu „Drabina sukcesu”.

Aktualizacja dotyczy zmiany granicy wieku osób posiadających status wychowanka/byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej z 16 r. ż na 15 r.ż.

Poniżej treść poprawnego ogłoszenia rekrutacyjnego:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – realizator projektu pt. „Drabina sukcesu” ogłasza rekrutację do udziału w projekcie.

Zaproszenie do udziału w rekrutacji kierowane jest do:

 1. osób w wieku od 15 roku życia posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej

 2. osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności.

W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych do udziału w projekcie: 15 osób od 15 roku życia posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej oraz 15 osób ze znacznym, umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, spełniających następujące kryteria rekrutacji, które uzyskały największą liczbę punktów:

Informacja o projekcie:

1. Projekt realizowany jest od 01 października 2014 roku do 31 maja 2015 roku.

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Co oferuje projekt?

Wsparcie dla uczestników posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej:

 1. Udział w warsztatach preorientacji zawodowej z zakresu:

 1. Kontaktu społecznego,

 2. Stresu,

 3. Procesu zarządzania,

 4. Zarządzania czasem.

 1. Udział w 4 miesięcznym stażu zawodowym u pracodawców na terenie Trójmiasta.

 2. Stypendium edukacyjne za udział w stażu wskazanym w pkt. 3

 3. Zaświadczenie o ukończeniu kursów oraz stażu zawodowego.

 4. Udział w comiesięcznych wyjściach do obiektów sportowych i kulturalnych na terenie Trójmiasta.

 5. Możliwość korzystania ze wsparcia psychologicznego.

 

Wsparcie dla uczestników ze stopniem niepełnosprawności:

 1. Udział w 4 miesięcznym kursie gotowania na poziomie podstawowym w Pomorskiej Akademii Gotowania.

 2. Udział w 3 miesięcznym kursie gotowania na poziomie zaawansowanym w Pomorskiej Akademii Gotowania.

 3. Udział w 3 miesięcznym stażu zawodowym u pracodawcy w branży gastronomicznej na terenie Trójmiasta.

 4. Stypendium edukacyjne za udział w stażu wskazanym w pkt. 3

 5. Zaświadczenie o ukończeniu kursów oraz stażu zawodowego.

 6. Udział w comiesięcznych wyjściach do obiektów sportowych i kulturalnych na terenie Trójmiasta.

 7. Możliwość korzystania ze wsparcia psychologicznego.

 

Kryteria rekrutacji oraz liczba punktów w przypadku osób posiadających status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej:

 1. status wychowanka lub byłego wychowanka systemu pieczy zastępczej potwierdzony oświadczeniem – 5 pkt.

 2. płeć: kobieta – 4 pkt.

 3. udział w edukacji formalnej – 3 pkt.

 4. wiek od 15 r.ż – 2 pkt.

 5. zainteresowanie rozwojem zawodowym w ścieżce zawodowej zgodnej z zainteresowaniami potwierdzone oświadczeniem – 1 pkt.

W sytuacji, gdy złożone oferty uzyskają taką samą liczbę punktów i nie ma możliwości wyłonienia zwycięskich ofert na podstawie obowiązujących kryteriów, Komisja zastosuje dodatkowe kryterium w postaci deklaracji rozwoju w ścieżkach zawodowych tj. gastronomia, IT, turystyka i rekreacja.

Kryteria rekrutacji oraz liczba punktów w przypadku osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności – 4 pkt.

 2. predyspozycje psychofizyczne do edukacji i pracy w ścieżce gastronomicznej poświadczone zaświadczeniem/opinią– 3 pkt.

 3. zainteresowanie rozwojem zawodowym w branży hotelarskiej – 2 pkt.

 4. płeć: kobieta 1 pkt.

W sytuacji, gdy złożone oferty uzyskają taką samą liczbę punktów i nie ma możliwości wyłonienia zwycięskich ofert na podstawie obowiązujących kryteriów, Komisja zastosuje dodatkowe kryterium w postaci wykształcenia formalnego w branży gastronomicznej.

Rekrutacja prowadzona będzie przez 3 osobową Komisję Rekrutacyjną w oparciu o regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Rekrutacja:

1. Rekrutacja prowadzona jest w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14, 80-032 Gdańsk (I piętro).

2. Osoba zainteresowana udziałem w projekcie i spełniająca ww. kryteria rekrutacji składa kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

3. Kwestionariusze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową na adres biura projektu wskazany w pkt. 1 oraz drogą mailową na adres m.gojlo-kaligowska@gfis.pl oraz a.gojlo@gfis.pl

4. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do odwołania rekrutacji.

5. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym ogłoszeniem oraz w biurze projektu pod adresem wskazanym w pkt. 1.

6. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 07 listopada 2014 .

7. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w projekcie przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.

Dodatkowych informacji o projekcie oraz rekrutacji udzielają:

– Małgorzata Gojło-Kaligowska, tel. 58 304 99 56, e-mail: m.gojlo-kaligowska@gfis.pl

 

Załączniki pozostają bez zmian.

 

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

logotyp bez napisu

 

Dodaj komentarz