Ogłoszenie o postępowaniu nr 01/11/MC/2022

Ogłoszenie o postępowaniu nr 01/11/MC/2022

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I DOSTARCZENIE ZESTAWÓW ŻYWIENIOWYCH
SKŁADAJĄCYCH SIĘ ZE ŚNIADANIA, OBIADU ORAZ PODWIECZORKU W OKRESIE 8.XII.2022 –
14.II.2023 DO PUNKTÓW ZAKWATEROWANIA UCHODZCÓW Z UKRAINY NA TERENIE GDAŃSKA

1) ZAMAWIAJĄCY: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej z siedzibą w Gdańsku przy ul. Gościnnej
14, wpisana pod numerem KRS 0000412382, NIP 583 315 08 49
2) OSOBAMI UPRAWNIONYMI DO KONTAKTÓW Z OFERENTAMI SĄ:
a) Monika Ewertowska, tel. kontaktowy 58 304 99 56
Godziny, w których udziela się informacji dotyczących przetargu: od poniedziałku do piątku od 10:00
do 14.00
3) Postępowanie jest prowadzone zgodnie z regulaminem udzielania zamówień na dostawy i usługi
przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej.
4) Złożenie oferty przez zainteresowanego jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez niego treści
regulaminu oraz stanowi zobowiązanie się oferenta do przestrzegania postanowień regulaminu.
5) Niniejsze postępowanie jest prowadzone w formie przetargu zgodnie z zapisami Regulaminu
udzielania zamówień na dostawy i usługi przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej.
6) PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:
6.1. Przedmiot zamówienia: Przygotowanie i dostarczenie dziennie 206 zestawów żywieniowych,
przez 7 dni w tygodniu, w okresie od 8.XII.2022 do 14.II.2023 do punktów zakwaterowania
uchodźców z Ukrainy na terenie Gdańska, wskazanych przez Zamawiającego.
6.2. Kod CPV
Kod CPV 5621Z – Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (katering)
6.3. Określenie przedmiotu, wielkości oraz zakresu zamówienia: W ramach przedmiotu zamówienia
Zamawiający zleca:
a. przygotowanie dziennie 206 zestawów żywieniowych, przez 7 dni w tygodniu, w okresie od
8.XII.2022 do 14.II.2023. W skład zestawu żywieniowego wchodzi: śniadanie, obiad oraz
podwieczorek.
b. codzienną dostawę 206 zestawów żywieniowych, dwa razy dziennie w godzinach
określonych w SIWZ, do dwóch punktów zakwaterowania uchodźców z Ukrainy
zlokalizowanych na terenie Gdańska, Szczegółowy opis zamówienia znajduje się w SIWZ,
który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.
SIWZ dostępny jest na stronie www.gfis.pl jako załącznik do ogłoszenia.
6.4. Zamawiający nie przewiduje możliwości składania ofert częściowych oraz wariantowych.

6.5. Termin wykonania zamówienia: do 14 lutego 2023 r.
7) WADIUM
7.1. Wykonawca wnosi wadium w wysokości 15 000 zł. w formie pieniężnej na rachunek bankowy
wskazany w SIWZ do 30.11.2022 r do godz. 14.00. Środki muszą być zaksięgowane na koncie
Zamawiającego w terminie do 30.11 do godz. 14.00.
8) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY
SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
8.1. W postępowaniu mogą wziąć udział oferenci, którzy spełniają łącznie poniższe kryteria:
1) Są uprawnieni do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przedmiotu zamówienia
min. 4 lata liczone od dnia ogłoszenia przetargu przez Zamawiającego.
Weryfikacja spełnienia warunku: Oświadczenie oferenta – Załącznik nr 4 do SIWZ oraz
dokument potwierdzający: formę prawną, PKD, datę wpisu do rejestru, decyzja sanepidu
potwierdzająca możliwość prowadzenia działalności gastronomicznej.
2) Posiadają zaplecze techniczne, lokalowe oraz zasoby ludzkie i doświadczenia niezbędne do
wykonania zamówienia tj. w okresie ostatnich 3 lat zrealizowali należycie co najmniej 3 usługi
przygotowania i dostarczenia (usługa transportowa) cateringu dla grupy min. 50 osób z
podaniem liczby, wartości usługi, terminu wykonania oraz podmiotu, na rzecz którego usługa
została zrealizowana.
Weryfikacja spełnienia warunku: Oświadczenie oferenta – Załącznik nr 4 do SIWZ wraz z
dołączonymi dokumentami potwierdzającymi realizację usługi np. referencje, protokoły
odbioru, umowy z kontrahentami itp.
3) Znajdują się w sytuacji ekonomicznej zapewniającej płynność finansową podczas realizacji
przedmiotu zamówienia.
Weryfikacja spełnienia warunku: potwierdzenie wpłaty wadium w terminie zgodnym z
zapisami SIWZ.
9) ZASADY WYKLUCZENIA Z UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
Zamówienie nie może być udzielone osobom i podmiotom, które podlegają wykluczeniu:
1. na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w
zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie
bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).
2. na podstawie Rozdziału II, paragrafu 9 regulaminu udzielania zamówień i dostaw przez
Zamawiającego.
10) KRYTERIUM OCENY OFERT:
a) cena oferty – waga 80%
b) kryterium aspektu społecznego – waga 20%

Podmiot ekonomii społecznej, który prowadzi integrację zawodową i społeczną osób zagrożonych
wykluczeniem społecznym. Podmiot nie działa w celu osiągania zysku, przeznacza całość dochodu na
realizację celów statutowych oraz nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców,
akcjonariuszy i pracowników.
Wyboru oferty Zamawiający dokona na podstawie warunków określonych w SIWZ.
11) ADRES STRONY INTERNETOWEJ, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków
zamówienia: www.gfis.pl
12) TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać w terminie do 30. 11.2022 r. do godziny 14:00.
Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do
Zamawiającego.
13) SPOSÓB I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT
13.1. Oferty składane są za pośrednictwem poczty/kuriera lub osobiście, w wersji papierowej, w
zamkniętej kopercie, na adres: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 1, 80-032
Gdańsk, biuro Fundacji.
Na kopercie należy umieścić dopisek: OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA PRZYGOTOWANIE I

DOSTARCZENIE POSIŁKÓW (01/11/MC/2022)

13.2. Ofertę złożoną po terminie składania ofert zwraca się oferentowi bez otwierania.
14) TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
15) OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA: 01.12.2022 r. na stronie internetowej www.gfis.pl.
Wszyscy oferenci uczestniczący w postępowaniu zostaną dodatkowo powiadomieni o wyniku
postępowania drogą elektroniczną.
ZAŁĄCZNIKI:
 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) –  POBIERZ SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
 Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy  – POBIERZ Załącznik nr 1 do SIWZ
 Załącznik nr 2 – Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania – POBIERZ Załącznik nr 2 do SIWZ
 Załącznik nr 3 – Regulamin udzielania zamówień i dostaw przez Zamawiającego – POBIERZ załącznik nr 3 SIWZ – regulamin zamowien i dostaw
 Załącznik nr 4 – Oświadczenia Wykonawcy  – POBIERZ Załącznik nr 4 do SIWZ
 Załącznik nr 5 – Wzór umowy z Wykonawcą – POBIERZ Załącznik nr 5 do SIWZ

Gdańsk, dnia 23.11.2022 r.
Postępowanie przetargowe nr 01/11/MC/2022 w ramach projektu finansowanego przez Mercy Corps