"Q pracy!"- Rekrutacja

"Q pracy!"- Rekrutacja

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – realizator projektu innowacyjno-testującego pt. „Q pracy!” ogłasza nabór placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa pomorskiego do udziału w testowaniu modelu pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę.

Model pracy wychowawczej stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Zaproszenie do udziału w rekrutacji kierowane jest do kameralnych 14-osobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych z województwa pomorskiego. W wyniku rekrutacji zostanie wyłonionych 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych, spełniających następujące kryteria rekrutacji, które uzyskały największą liczbę punktów:

1) kameralność placówki opiekuńczo-wychowawczej tj. 14 osobowej, weryfikowana na podstawie decyzji Wojewody na prowadzenie 14-osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej – 1 pkt.

2) siedziba na terenie województwa pomorskiego – 1 pkt.

3) sprawowanie opieki nad minimum 3 wychowanków powyżej 15 roku życia – 1 pkt.

4) samodzielne przygotowywanie posiłków przez placówkę – 3 pkt.

5) zorientowanie celów wychowawczych na aktywizację zawodową wychowanków – 4 pkt.

Rekrutacja prowadzona będzie przez 5 osobową Komisję Rekrutacyjną w oparciu o regulamin Komisji, który stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

1. Informacja o projekcie:

1. Projekt realizowany jest od 15 czerwca 2012 roku do 31 maja 2015 roku.

2. Testowanie modelu pracy wychowawczej planowane jest od maja 2013 do listopada 2014.

3. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

2. Rekrutacja:

1. Nabór placówek prowadzony jest w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14, 80-032 Gdańsk.

2. Placówka zainteresowana udziałem składa kwestionariusz zgłoszeniowy wraz z załącznikiem w postaci potwierdzonej za zgodność z oryginałem kserokopii decyzji Wojewody na prowadzenie 14 osobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej

3. Kwestionariusze zgłoszeniowe wraz z załącznikami można składać osobiście lub drogą pocztową oraz drogą mailową na adres a.gojlo@gfis.pl

4. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do odwołania rekrutacji.

5. Kwestionariusz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym ogłoszeniem oraz w biurze projektu pod adresem wskazanym

w pkt.1.

6. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionego kwestionariusza rekrutacyjnego w nieprzekraczalnym terminie do 10 maja 2013 .

7. W przypadku, gdy liczba placówek chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.

3. Co oferuje projekt?

1. Przeszkolenie 6 osobowego zespołu kadry pedagogicznej zatrudnionej w placówce z metody pracy wychowawczej ukierunkowanej na edukację i aktywizację zawodową wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych w oparciu o trójsektorową współpracę.

2. Udział w II etapie rekrutacji, w wyniku której wyłonionych zostanie 20 wychowawców i 20 wychowanków powyżej 15 roku życia z 6 placówek opiekuńczo-wychowawczych do udziału w testowaniu modelu pracy wychowawczej.

3. Udział w testowaniu polegający na wdrożeniu modelu pracy wychowawczej w oparciu o indywidualną pracę wychowawcy mentora z wychowankiem z wykorzystaniem narzędzi pracy wychowawczej zaproponowanych w modelu, w tym:

a) odbycie płatnego wakacyjnego stażu przez wychowanka,

b) wsparcie psychologiczne,

c) dodatek motywacyjny dla wychowawcy mentora.

Dodatkowych informacji o projekcie oraz rekrutacji udziela kierownik projektu – Marianna Sitek-Wróblewska, m.sitek@gfis.pl, tel. 58 304 99 56

9MVFRTJMSPMME27M

Załączniki:

Model pracy wychowawczej
Kwestionariusz zgłoszenia.doc
Kwestionariusz zgłoszenia.pdf
regulamin Komisji Rekrutacyjnej

Dodaj komentarz