Wznowienie rekrutacji

Wznowienie rekrutacji

Osobę w wieku 15-24 zamieszkującą dzielnicę Gdańsk Orunia lub jej okolice zapraszamy do wzięcia udziału w dodatkowej rekrutacji do projektu „Aktywnym łatwiej”.

Szczegółowe warunki rekrutacji oraz zasady udziału w projekcie określone są w poniższym ogłoszeniu.

1.Informacja o projekcie

1. Projekt realizowany jest przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej od 01 stycznia 2011 roku do 31 grudnia 2012 roku.

2. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

3. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

2. Co oferuje projekt?

Udział w:

a) warsztatach przygotowujących 30 os grupę do świadczenia usług woluntarystycznych:

– warsztaty integrujące

– warsztaty w zakresie pracy z dzieckiem i młodzieżą

– warsztaty z przygotowania i zarządzania projektami

– warsztaty dziennikarstwa obywatelskiego

b) kursach zawodowych zwiększających kwalifikacje młodzieży:

– kurs wychowawcy kolonijnego dla 5 os.

– kurs młodszego ratownika dla 3 os.

– warsztaty muzyczne (kurs Djski) dla 20 os.

c) treningu pracy wolontarystycznej w świetlicy środowiskowej dla 20 os grupy młodzieży z możliwością uzyskania referencji w Gościnnej Przystani – Domu Sąsiedzkim w Gdańsku Oruni.

d) treningu pracy woluntarystycznej w redakcji obywatelskiej 10 os z możliwością uzyskania referencji portalu MojaOrunia.pl w Gdańsku Oruni,

e) wsparcie psychologiczne.

3. Rekrutacja Uczestników projektu

1. Nabór zgłoszeń uczestników Projektu prowadzony jest w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku oraz drogą mailową na adres a.gojlo@gfis.pl

2. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest pod poniższym ogłoszeniem oraz w biurze projektu pod adresem wskazanym w pkt. 1.

3. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionego „Kwestionariusza Rekrutacyjnego”.

4. Wyboru uczestników projektu dokona 3-osobowa Komisja składająca się z członków zespołu zarządzającego projektem.

5. Kryteria rekrutacji młodzieży:

– wiek 15-24,

– sytuacja bytowa rodziny,

– miejsce zamieszkania: Orunia i okolice.

6. W przypadku, gdy liczba osób chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.

7. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej osoby z uczestnictwa
w projekcie na to miejsce zostanie zaproszona pierwsza osoba z listy rezerwowej.

4. Obowiązki Uczestników Projektu

Obowiązkiem uczestnika Projektu jest:

1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (Kwestionariusz rekrutacyjny),

2. zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad,

3. uczęszczanie na szkolenia i warsztaty oraz udział w pozostałych aktywnościach organizowanych w ramach Projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem projektu oraz potwierdzanie udziału podpisem na liście obecności,

4. wypełnianie ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu,

5. informowanie o zmianach dotyczących danych osobowych.

5. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

Z Projektu wykluczeni zostaną uczestnicy w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym opracowaniu.

Zapraszamy.

2JWP8R5TAZYO2SWG

Dodaj komentarz