Zaproszenie do złożenia oferty – Specjalista Bezpieczeństwa Ekonomicznego

Zaproszenie do złożenia oferty – Specjalista Bezpieczeństwa Ekonomicznego
Szanowni Państwo,
zapraszamy do złożenia oferty na realizację usługi  świadczonej przez specjalistę ds. wsparcia ekonomicznego. 
Zakres usługi:
Usługa obejmuje indywidualną pracę z osobami z grupy zagrożonej wykluczeniem społeczno – ekonomicznym,  w kryzysie ekonomicznym,  o niskiej świadomości finansowej w zakresie mechanizmów zadłużania się. Praca ma charakter interwencyjny, polegający m.in. na:  oddłużaniu, planowaniu budżetu, opracowywaniu indywidualnych planów działania oraz charakter profilaktyczny m.in polegający na edukacji, zwiększaniu świadomości w zakresie potencjalnych zagrożeń, budowaniu kompetencji w poruszaniu się po rynku usług finansowych.
Pełen Opis zakresu usługi znajduje się w załączniku.
Postępowanie Rozeznanie Rynku  prowadzone jest w związku z realizacją projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałanie: 6.1.1. Aktywizacja Społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT, w celu ustalenia szacunkowej wartości zamówienia.
Na Państwa oferty czekamy do dnia 5.04.2023r