Zapytanie ofertowe 01/06/2012/Q PRACY

Zapytanie ofertowe 01/06/2012/Q PRACY

Kierujący zapytanie:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Ul. Gościnna 14

80-032 Gdańsk

KRS 0000277617,

NIP 583 298 54 11,

 

Komisja Konkursowa – Marianna Sitek-Wróblewska, Piotr Wróblewski

zwane dalej Zamawiającym

 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia asystenta kierownika projektu „Q pracy!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

I. Zakres zamówienia

Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na pełnienie funkcji asystenta kierownika projektu w wymiarze  80 godz./mc

 

II. Zakres obowiązków asystenta kierownika

  1. Zadaniem asystenta kierownika projektu będzie:

a)     Sprawozdawczość merytoryczna oraz prowadzenie formularza PEFS,

b)     Prowadzenie dokumentacji merytorycznej projektu oraz jej archiwizacja,

c)      Informacja i promocja działań projektowych,

d)     Realizacja zamówień zgodnie z zasadą konkurencyjności,

e)     Obsługa organizacyjna działań projektowych,

f)       Wykonywanie innych zadań związanych z realizacją merytoryczną projektu zleconych przez kierownika projektu,

g)     dostarczenie do Kierownika  projektu uzupełnionej i podpisanej miesięcznej ewidencji zrealizowanych działań stanowiącej  załącznik nr 1 do niniejszej umowy najpóźniej do 3 dnia każdego następnego miesiąca.

  1. Termin realizacji niniejszego zamówienia obejmuje okres 15.06.2012 – 31.05.2015

 

III. Uwagi

a. Zamówienie będzie wykonywała osobiście jedna osoba przez cały okres trwania umowy.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie realizacji umowy i wydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonania umowy.

IV. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać:

a. Propozycję ceny godziny pracy eksperta (cena brutto w złotówkach) – wzór propozycji cenowej w załączeniu.

b. CV kandydata.

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w konkursie, określonych w pkt. VI.

 

V. Kryterium wyboru oferty.

Cena i doświadczenie.

 

VI. Sposób złożenia oferty.

 

Oferty należy złożyć osobiście w biurze Zamawiającego ul. Gościnna 14, Gdańsk w godzinach 8:00 – 15:00 lub drogą mailową na adres m.sitek@gfis.pl do dnia 12 czerwca 2012 r. Decydująca jest data wpływu oferty.

 

Lista załączników:

1. wzór propozycji cenowej oferta cenowa WZÓR

 

9MVFRTJMSPMME27M

Projekt „Q pracy” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodaj komentarz