Zapytanie ofertowe 03/06/2012/Q PRACY

Zapytanie ofertowe 03/06/2012/Q PRACY

Zapytanie ofertowe 03/06/2012/Q PRACY

 

Kierujący zapytanie:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Ul. Gościnna 14

80-032 Gdańsk

KRS 0000277617,

NIP 583 298 54 11,

 

Komisja Konkursowa – Marianna Sitek-Wróblewska, Piotr Wróblewski

zwane dalej Zamawiającym

 

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert prowadzonego na podstawie art. 701 – 705 Kodeksu cywilnego prowadzi postępowanie w celu wyłonienia opiekuna merytorycznego w ramach projektu „Q pracy!” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna, Działanie 1.2 Wsparcie systemowe instytucji pomocy i integracji społecznej).

 

I. Zakres zamówienia

Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na pełnienie funkcji opiekuna merytorycznego projektu w wymiarze  140 godz./mc

 

II. Zakres obowiązków opiekuna merytorycznego:

  1. Zadaniem opiekuna merytorycznego projektu będzie:

a) koordynacja merytoryczna i obsługa etapu 1 – Wypracowanie instrumentu wsparcia w wejściu na rynek pracy usamodzielniających się wychowanków Domów Dziecka, w tym:

– obsługa organizacyjna posiedzeń oraz koordynacja pracy Komitetu Sterującego,

– współpraca z personelem zarządzającym przy realizacji badania nt. losów wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych,

– obsługa organizacyjna oraz koordynacja pracy grupy ekspertów odpowiedzialnych za wypracowanie produktu finalnego,

– obsługa organizacyjna seminariów upowszechniających,

– dokumentowanie działań związanych z realizacją etapu 1,

– inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

b) koordynacja merytoryczna i obsługa etapu 2 – Testowanie instrumentu wsparcia w wejściu na rynek pracy usamodzielniających się wychowanków Domów Dziecka, w tym:

–  obsługa organizacyjna posiedzeń oraz koordynacja pracy Komitetu Sterującego,

– obsługa organizacyjna szkoleń i warsztatów dla użytkowników oraz odbiorców projektu,

–  współpraca z zespołem zarządzającym projektem w zakresie działań związanych z testowaniem produktu finalnego w 4 Domach dla Dzieci GFIS,

– obsługa organizacyjna oraz koordynacja pracy grupy ekspertów odpowiedzialnych za wypracowanie produktu finalnego,

– dokumentowanie działań związanych z realizacją etapu 2,

– inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

c) koordynacja merytoryczna i obsługa etapu 3 – Upowszechnienie instrumentu i włączenie do głównego nurtu polityki, w tym:

–  obsługa organizacyjna posiedzeń oraz koordynacja pracy Komitetu Sterującego,

– obsługa organizacyjna konferencji regionalnych w Gdańsku, Warszawie, Krakowie i Olsztynie,

– dokumentowanie działań związanych z realizacją etapu 3,

– inne zadania zlecone przez kierownika projektu.

d) dostarczenie do Koordynatora  projektu uzupełnionej i podpisanej miesięcznej ewidencji zrealizowanych działań stanowiącej  załącznik nr 1 do niniejszej umowy najpóźniej do 3. dnia każdego następnego miesiąca.  

 

  1. Termin realizacji niniejszego zamówienia obejmuje okres 15.06.2012 – 31.05.2015

 

III. Uwagi

a. Zamówienie będzie wykonywała osobiście jedna osoba przez cały okres trwania umowy.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie realizacji umowy i wydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonania umowy.

 

IV. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać:

a. Propozycję ceny godziny pracy eksperta (cena brutto w złotówkach) – wzór propozycji cenowej w załączeniu.

b. CV kandydata.

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w konkursie, określonych w pkt. VI.

 

V. Kryterium wyboru oferty.

Cena i doświadczenie.

 

VI. Sposób złożenia oferty.

 

Oferty należy złożyć osobiście w biurze Zamawiającego ul. Gościnna 14, Gdańsk w godzinach 8:00 – 15:00 lub drogą mailową na adres m.sitek@gfis.pl do dnia 12 czerwca 2012 r. Decydująca jest data wpływu oferty.

 

Lista załączników:

1. wzór propozycji cenowej oferta cenowa WZÓR

9MVFRTJMSPMME27M

Projekt „Q pracy!” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Dodaj komentarz