Zapytanie ofertowe 03/12/2013/POMOST

Zapytanie ofertowe 03/12/2013/POMOST

Gdańsk, 17.12.2013 r.

Zapytanie ofertowe 03/12/2013/POMOST

Kierujący zapytanie:

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej

Ul. Gościnna 14

80-032 Gdańsk

KRS 0000277617,

NIP 583 298 54 11,

Komisja Konkursowa – Marianna Sitek-Wróblewska, Piotr Wróblewski

zwana dalej Zamawiającym

Niniejszym zapraszamy do składania ofert w celu wyłonienia specjalisty finansowego w ramach projektu „Pomost na rynek pracy” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Poddziałanie 7.2.1).

I. Zakres zamówienia

Niniejsze zapytanie dotyczy zamówienia na pełnienie funkcji specjalisty finansowego w projekcie w wymiarze 70 godz./mc

II. Zakres obowiązków specjalisty finansowego:

a) przygotowywanie wniosków o płatność, harmonogramów płatności i rozliczeń,

b) monitorowanie wydatków ponoszonych w okresie realizacji projektu pod kątem ich zgodności z przyjętym budżetem i kwalifikowalności,

c) weryfikacja i opis dokumentów księgowych pod względem kwalifikowalności wydatków,

d) prowadzenie niezbędnych ewidencji w celu bieżącego i należytego rozliczania projektu z uwzględnieniem informacji wymaganych we wniosku o płatność,

e) monitoring realizacji harmonogramów rzeczowo-finansowych i reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w harmonogramie,

f) współpraca z biurem rachunkowym,

g) współpraca z zespołem zarządzającym projektu,

h) monitorowanie wszelkich zmian w wytycznych i innych regulacjach dot. realizowanego projektu mających wpływ na prawidłowy poziom wykonywanych zadań oraz niezwłoczne podejmowanie stosownych działań w tym zakresie,

i) współpraca z wykonawcami oraz zleceniobiorcami,

j) reprezentowanie podczas kontroli realizacji projektów z zakresie części finansowej projektu,

k) kontakt z Instytucją Pośredniczącą w zakresie rozliczeń finansowych.

III. Termin realizacji niniejszego zamówienia obejmuje okres 02.01.2014 – 31.05.2015

IV. Uwagi

a. Zamówienie będzie wykonywała osobiście jedna osoba przez cały okres trwania umowy.

b. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłaszania zastrzeżeń na każdym etapie realizacji umowy i wydawania wiążących poleceń co do sposobu wykonania umowy.

V. Sposób przygotowania oferty.

Oferta powinna zawierać:

a. Propozycję ceny godziny pracy specjalisty finansowego (cena brutto w złotówkach) – wzór propozycji cenowej w załączeniu.

b. CV kandydata.

c. Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania dodatkowych dokumentów potwierdzających spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w konkursie, określonych w pkt. VI b.

VI. Kryterium wyboru oferty.

a) Cena oraz

b)Doświadczenie: minimum 3 lata doświadczenia w rozliczaniu finansowym projektów, w szczególności projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

VI. Sposób złożenia oferty.

Oferty należy złożyć osobiście w biurze Zamawiającego ul. Gościnna 14, Gdańsk w godzinach 8:00 – 15:00 lub drogą mailową na adres m.sitek@gfis.pl do dnia 29 grudnia 2013 r. Decydująca jest data wpływu oferty.

Lista załączników:

Załącznik nr 1 – wzór oferty cenowej

Projekt „Pomost na rynek pracy” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

logotyp bez napisu

Dodaj komentarz