Zapytanie ofertowe nr 03/07/6.1.1/2017

Zapytanie ofertowe nr 03/07/6.1.1/2017

Zapraszamy do składania ofert na świadczenie usług terapeutycznych 

w ramach realizacji projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.1. Aktywna Integracja, Poddziałania: 6.1.1. Aktywizacja społeczno – zawodowa – mechanizm ZIT

Szczegóły  zapytania  ofertowego znajdują  się tu: załącznik do pobrania

Ofertę należy złożyć na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego. Link do dokumentu: załącznik nr 1

 Oferty mogą być składane: 

– w formie pisemnej – ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie oznaczonej tytułem: „Oferta na realizację usług terapeutycznych 6.1.1”,  w siedzibie Zamawiającego pod adresem: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej, ul. Gościnna 14, 80- 034 Gdańsk, za pośrednictwem poczty lub osobiście na w/w adres.

 –  w formie elektronicznej – skan wypełnionego i podpisanego formularza oferty oraz poświadczonych za zgodność z oryginałem załączników do oferty należy dołączyć do wiadomości e-mail wysłanej na adres: biuro@gfis.pl wpisując w polu wskazującym temat wiadomości: „Oferta na realizację usług terapeutycznych.6.1.1”

Termin jest zachowany, jeżeli przed jego upływem oferta wpłynie (zostanie doręczona) do Zamawiającego. TERMIN SKŁADANIA OFERT UPŁYWA Z DNIEM 03.08.2017

Załączniki do pobrania:

zał 1 – wzór oferty

zał 2 – oświadczenie o braku powiązań

Ogłoszenie dostępne jest w Bazie Konkurencyjności pod adresem:

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1045859


 

Dodaj komentarz