Zapytanie w trybie rozeznania rynku nr RR/02/09/6.2.1/2017 dotyczące usług świadczonych przez trenera grupy wsparcia

Zapytanie w trybie rozeznania rynku nr RR/02/09/6.2.1/2017 dotyczące usług świadczonych przez trenera grupy wsparcia

Zapraszamy do składania ofert dotyczących usług świadczonych przez trenera grupy wsparcia

w ramach realizacji projektu pt. „System Aktywizacji Społeczno-Zawodowej w Gdańsku – komponent usług społecznych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6. Integracja, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałania: 6.2.1. Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT.

Szczegóły zapytania  znajdują się tu – link do dokumentu

link do załącznika: Załącznik nr 1 formularz ofertowy

Podpisaną ofertę należy przesłać mailem na adres: biuro@gfis.pl lub dostarczyć do Zamawiającego osobiście do dnia 18.09.2017 r.do godziny 16.00 pod adres Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej Gościnna 14 w Gdańsku

Dodaj komentarz