Ogłoszenie o rekrutacji

Ogłoszenie o rekrutacji

Od czerwca 2010 r. rozpoczęliśmy realizację projektu „CEAL – nowe spojrzenie na ekonomię społeczną z perspektywy brytyjskich doświadczeń” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

W związku z rozpoczęciem rekrutacji do projektu, zapraszamy do wzięcia w niej udziału wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe realizujące działania na rzecz rozwoju lokalnego oraz przedsiębiorców z terenu miasta Gdańska mających doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe warunki rekrutacji oraz zasady udziału w projekcie określone są w poniższym ogłoszeniu.

1.Informacja o projekcie

1. Projekt realizowany jest przez Gdańską Fundację Innowacji Społecznej w partnerstwie z Ashton Community Trust z Belfastu oraz Discover Children’s Centre z Londynu.

2. Celem ogólnym projektu jest adaptacja brytyjskich rozwiązań na rzecz zwiększenia zatrudnienia w gdańskich organizacjach pozarządowych jako podmiotach ekonomii społecznej do końca 2011 r.

3. Głównym założeniem projektu jest wypracowanie modelu Centrum Edukacji i Animacji lokalnej (CEAL) wraz z rekomendacjami do jego wdrożenia i dalszego rozwoju w dzielnicach Gdańska. Wśród uczestników projektu zostanie zawiązana grupa partnerska pracująca nad modelem CEAL, wymieniająca się doświadczeniami i rozwijająca własne kompetencje w zakresie ekonomi społecznej. Ważnym elementem będzie poznanie modelu community center w Wielkiej Brytanii i uzyskanie wsparcia ekspertów zagranicznych. Wszelkie podejmowane w ramach projektu działania przyczyniać się będą rozwojowi ekonomii społecznej w sektorze ngos.

4. Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu

Społecznego.

5. Projekt realizowany jest w okresie od 01 czerwca 2010 roku do 31 grudnia 2011 roku.

6. Udział w Projekcie jest bezpłatny. Koszty jego organizacji pokrywane są ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

2. Oferowane formy wsparcia

1. Projekt przewiduje udzielenie wsparcia w okresie realizacji projektu 30 przedstawicielom organizacji pozarządowych z terenu miasta Gdańska oraz 2 przedstawicielom sektora biznesowego.

2. W ramach Projektu będą realizowane następujące formy wsparcia:

– udział w kursie „Menadżer Przedsiębiorczości Społecznej” zaplanowanego w formie weekendowych zjazdów o następującej tematyce:

a) PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ROZWÓJ OSOBISTY „Szukam szans na rozwój dla siebie
i innych”;

b) ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ I LUDŹMI „Zarządzam, kieruję, koordynuję, wspieram i inicjuję – jestem liderem”;

c) PODEJŚCIE BIZNESOWE W III SEKTORZE „NGO to firma pożytku publicznego – fundament lokalnego rozwoju społecznego”;

d) FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI „Organizacja III-go sektora nie musi być biedna”;

e) PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE NARZĘDZI INFORMATYCZNYCH.

– Możliwość korzystania z doradztwa prawnego dla 10 organizacji rekrutowanych do projektu.

– Udział w wizycie studyjnej w Londynie lub Belfaście celem poznania idei i zasad działania community centers w Wielkiej Brytanii.

– Udział w 7-dniowym stażu w Londynie lub Belfaście.
– Zatrudnienie na umowę zlecenia doradcy ekonomii społecznej w dzielnicy.

– możliwość korzystania z bazy komputerowej w pomieszczeniach Gdańskiej Fundacji Innowacji Społecznej.

– udział w kwartalnych spotkaniach grupy partnerskiej wymieniającej doświadczenia oraz wypracowującej rekomendacje do adaptacji modelu Centrum Edukacji i Animacji Lokalnej w Gdańsku wypracowanego w ramach projektu na bazie brytyjskich doświadczeń.

– udział w spotkaniach z zagranicznymi ekspertami z Londynu i Belfastu w celu wymiany doświadczeń oraz konsultacji wypracowywanego modelu CEAL w Gdańsku.

3. Uczestnicy Projektu

1. Uczestnikiem Projektu może zostać przedstawiciel organizacji pozarządowej z terenu miasta Gdańska wytypowany do udziału w projekcie przez organizację pozarządową pod warunkiem spełniania kryteriów określonych w formularzu rekrutacyjnym.

2. Uczestnikiem Projektu może zostać przedstawiciel przedsiębiorstwa z terenu miasta Gdańska wytypowany do udziału w projekcie przez przedsiębiorstwo pod warunkiem spełniania kryteriów określonych w formularzu rekrutacyjnym.

4. Rekrutacja Uczestników projektu

1. Nabór zgłoszeń uczestników Projektu prowadzony jest w biurze projektu przy ul. Gościnnej 14 w Gdańsku oraz drogą mailową na adres m.gojlo-kaligowska@gfis.pl

2. Nabór zgłoszeń prowadzony jest do 15 lipca 2010 r.

3. Formularz zgłoszeniowy dla organizacji pozarządowych oraz dla przedsiębiorców dostępny jest pod poniższym ogłoszeniem oraz w biurze projektu pod adresem wskazanym w pkt. 1.

4. Warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest złożenie poprawnie wypełnionego „Kwestionariusza Rekrutacyjnego” w wyznaczonym terminie.

5. Wyboru uczestników projektu dokona 3-osobowa Komisja składająca się z członków zespołu zarządzającego projektem.

6. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie organizacji pozarządowych i ich przedstawicieli będą decydowały następujące kryteria: kryterium płci – pierwszeństwo kobiet, potencjał lokalowy organizacji oraz potencjał językowy przedstawicieli organizacji.

7. O zakwalifikowaniu do udziału w Projekcie przedstawicieli przedsiębiorców będzie decydowało doświadczenie we współpracy z organizacjami pozarządowymi.

8. W przypadku, gdy liczba organizacji i przedsiębiorców chętnych do udziału w Projekcie przekroczy liczbę miejsc, utworzona zostanie lista rezerwowa.

9. W przypadku rezygnacji zakwalifikowanej organizacji/przedsiębiorcy z uczestnictwa
w projekcie na to miejsce zostanie zaproszona pierwsza organizacja/przedsiębiorca z listy rezerwowej.

5. Obowiązki Uczestników Projektu

Obowiązkiem uczestnika Projektu jest:

1. złożenie kompletu wymaganych dokumentów rekrutacyjnych (Kwestionariusz rekrutacyjny, Kwestionariusz danych, Deklaracja uczestnictwa w Projekcie, Zgoda na przetwarzanie danych osobowych),

2. zapoznanie się z treścią niniejszych Zasad,

3. uczęszczanie na szkolenia w ramach Kursu, spotkania grupy partnerskiej, udział w pozostałych aktywnościach organizowanych w ramach Projektu, zgodnie z ustalonym harmonogramem projektu oraz potwierdzanie udziału podpisem na liście obecności,

4. wypełnianie ankiet i arkuszy dla celów ewaluacji i monitorowania Projektu,

5. informowanie o zmianach dotyczących danych osobowych.

6. Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

Z Projektu wykluczeni zostaną uczestnicy w przypadku naruszenia zasad określonych w niniejszym opracowaniu.

W przypadku pytań bądź wątpliwości możliwe jest uzyskanie informacji drogą telefoniczną, pod numerem telefonu 501 596 853, w godzinach od 8.00 do 16.00,
w dni powszednie.

8XVJKIUSJXDSCEML 12M644EKBD9R3S6G

Załączniki:

kwestionariusz rekrutacyjny przedsiebiorcy.pdf
kwestionariusz rekrutacyjny przedsiebiorcy.doc
kwestionariusz NGO.pdf
kwestionariusz NGO.doc

Dodaj komentarz