System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku – komponent aktywnej integracji II

Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej (GFIS) współrealizuje partnerski projekt: „System aktywizacji społeczno-zawodowej w Gdańsku –  komponent aktywnej integracji II” 

Projekt realizowany jest przez partnera wiodącego – Miasto Gdańsk w partnerstwie z organizacjami pozarządowymi.

Celem projektu jest wzrost aktywności społecznej i zawodowej, zmniejszenie zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym mieszkańców Gdańska dzięki wypracowaniu i wdrożeniu trwałego międzysektorowego systemu integracji społeczno- zawodowej realizowanego w kompleksowej współpracy samorządu terytorialnego, organizacji pozarządowych/ podmiotów ekonomii i społecznej.

Realizowane w projekcie wsparcie obejmuje:

  1. wszechstronną diagnozę i opracowanie ścieżki reintegracji
  2. wsparcie psychologiczne i psychospołeczne
  3. doradztwo zawodowe
  4. staże zawodowe
  5. kursy zawodowe i szkolenia kompetencyjne
  6. wsparcie aktywizacyjne skierowane do młodzieży i młodych dorosłych
  7. mieszkalnictwo wspierane, skierowane do usamodzielnionych wychowanków pieczy zastępczej
  8. animację społeczną
  9. aktywizacja zawodowa osób z doświadczeniem migracyjnym

Projekt realizowany jest w okresie: 01.2022-06.2023

W projekcie udział mogą wziąć mieszkańcy i mieszkanki Gdańska – osoby zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wsparcie GFIS skupione jest głównie w dzielnicach Orunia-Św.Wojciech-Lipce i Maćki, ale jesteśmy otwarte na wszystkie osoby mieszkające w Gdańsku.

Rekrutacja:
Rekrutacja prowadzona jest w sposób ciągły w okresie do 06.2023r.
Chętnych do udziału w projekcie prosimy o kontakt:
– telefoniczny 506-973-037 (Magdalena Urbanowicz)
– drogą mailową pod adresem: m.urbanowicz@gfis.pl

Wartość projektu – 6 098 614,81zł, Środki UE EFS – 5 183 822,59zł, Wkład własny – 914 792,22zł

Projekt realizowany jest w ramach Działania: 06.02 „Usługi Społeczne” Poddziałania 06.02.01 „Rozwój usług społecznych – mechanizm ZIT”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.